Obecná část nového občanského zákoníku

Nabízíme vám informační brožuru obsahující užitečné informace týkající se nového občanského, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Publikace s názvem "Obecná část nového občanského zákoníku" byla vydána Ministerstvem spravedlnosti ČR a je nabízena ke stažení zdarma.

"Nový občanský zákoník přejímá celou řadu pravidel doposud upravených v jiných zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů či zákon o sdružování občanů). Ustanovení obsažená ve zvláštních zákonech však nejsou přijímána bez dalšího. Nový kodex se je snaží přizpůsobit moderním potřebám a upravuje nebo zpřesňuje některá pravidla, která dosavadní soukromé právo neřeší, nebo je upravuje stroze, ačkoli jsou pro praxi velmi potřebná."

KANCL: KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY: Obecná část nového občanského zákoníku [online]. první. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozu...

V této brožuře se dozvíte nejen o smyslu a účelu nového občanského zákoníku, ale taktéž o právu soukromém a veřejném. Je zde vysvětlen jazyk a systematika nového občanského zákoníku, osoby, právní zastoupení, věci a jejich rozdělení, právní skutečnosti a podnikání.

Klíčová slova: právo, brožura, NOZ

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!