Smluvní právo

Informační brožura "Smluvní právo", kterou vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR, pojednává obecně o závazcích, konkrétních změnách v obecné části smluvního práva a o změnách jednotlivých smluvních typů.

"Základní koncepční změnou v novém občanském zákoníku oproti stávajícímu právnímu stavu je sjednocení úpravy jednotlivých smluvních typů do jednoho právního předpisu – občanského zákoníku. Okamžikem jeho účinnosti tak dojde k odstranění dosavadní dvojkolejnosti závazkového práva obchodního a neobchodního, která se týká nejenom úpravy jednotlivých smluvních typů, ale také důležitých obecných pravidel závazkového práva (např. odstoupení od smlouvy či promlčení). NOZ nově zahrnuje také některé smluvní typy, které v současném právním řádu stojí mimo občanský i obchodní zákoník (zejména pojistná smlouva)."

KANCL: KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY: Smluvní právo [online]. první. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_smluvni_pravo.pdf

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky