Věcná práva

Kancl (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) spolu s Ministerstvem spravedlnosti ČR vydaly informační brožuru s názvem "Věcná práva v novém občanském zákoníku". NOZ (Nový občanský zákoník) nabyl účinnosti k 1. 1. 2014. Nejdůležitější změnou v NOZ je sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm stojící. NOZ chrání dobrou víru těch, kteří nabývají vlastnické právo od neoprávněného a dává vodítko sousedům k řešení jejich sporů.

"Nový občanský zákoník se vrací k tradiční úpravě věcných práv. Zejména rozšiřuje jejich výčet a mění systematiku jejich úpravy. Novinkou je návrat práva stavby do českého práva, institut přídatného spoluvlastnictví a podrobná úprava správy cizího majetku (včetně svěřenského fondu). V rámci věcných břemen rozlišuje NOZ mezi služebnostmi a reálnými břemeny. Důležitou změnou je také přesun úpravy bytového spoluvlastnictví ze zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, přímo do občanského zákoníku."

KANCL: KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY: Věcná práva v novém občanském zákoníku [online]. první. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013 [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_vecna_prava.pdf

Brožura obsahuje následující kapitoly: Co jsou věcná práva a co je pro ně typické, Podrobnější úprava držby a vlastnictví, Začlenění bytového spoluvlastnictví do NOZ, Přídatné spoluvlastnictví, Stavba je součástí pozemku, Návrat práva stavby do občanského práva, Podrobnější úprava věcných břemen, Novinky v zástavním právu a Správa cizího majetku.

Texty jsou doplněny zajímavým komixem s otázkami k zamýšlení.

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!