Emoce

Žáci se seznámí s pojmem EMOCE (se škálou emocí). Uvědomí si, že lidé mohu reagovat rozdílně na stejné situace a projevovat tak odlišné emoce. Pochopí, že prožívání a vyjadřování emocí je normálním jevem každého z nás.

Časový rozsah tématu: 2x 45 minut

Průběh lekce - konkrétní aktivity:

1. Motivace - Požádejte žáky (kteří sedí v diskuzním kruhu), aby vyjádřili beze slov svou náladu. Během vyjadřování nálady si žáci všímají, KDO prožívá momentálně stejné emoce jako on sám. "Stejné emoce" se setkají a krátce (ve skupince emocí) hovoří o tom, co je příčinou. Všímají si společným a odlišných rysů. O své pocity se jednotlivé skupiny mohou podělit s ostatními (sdělit, CO je spojuje).

2. Žáci na svých místech vyjadřují emoce, které jim sděluje učitel. Někteří žáci se nezapojí. Nenuťte je a požádejte je, aby se stali pozorovateli, kteří si budou všímat toho, jak je jedna emoce vyjadřuje různým způsobem. Příklady emočního rozpoložení: ŠŤASTNÝ, SMUTNÝ, NERVÓZNÍ, UNAVENÝ....

3. Práce se situacemi (pracovní list Emoce), skupinová nebo samostatná práce - žáci se pokouší vyjádřit emoce, které by člověk prožíval v dané situaci. 

Vysvětlete žákům, že:

  • Každý má právo na své emoce.
  • Každý z nás prožívá různé emoce, což je normální a zdravé.
  • Jednotlivé lidé reagují různě na stejnou situaci (vše je dáno zkušenostmi, sebevědomím, osobností, zázemím...) - Například na situaci: Dostal jsem čtyřku z chemie mohou žáci reagovat následovně: PŘEKVAPENÍ (protože čekal lepší známkul), ZKLAMANÝ (protože se opravdu učil), SPOKOJENÝ (protože se neučil vůbec a čtyřka je lepší než pětka) apod.
  • Měli bychom respektovat emoce druhých.
  • Pokud emoce poznáme a porozumíme jim, můžeme je příště lépe zvládnout.

4. Práce ve skupině (3-4členné). Každá skupina si vybere obálku s emocemi (pracovní list - Síla emocí). Nakreslí si přímku, na níž umisťují jednotlivé emoce, tj. řadí je od nejsilnější k nejslabší nebo naopak. Poznávají tak škálu emocí (mohou ji i doplnit o další emoce).

5. Příběh: Kapky v nádobách - Dejte žákům dvě nádoby/lahve (plastové/skleněné) a vyzvěte je k zdobení nádoby/lahve tak, aby bylo jasné, že jedna z nich je POZITIVNÍ a druhá NEGATIVNÍ.

    Poté žákům sdělte, že budete číst příběh. Pokaždé, když se zastavíte (v textu je místo označeno), bude jejich úkolem rozhodnout, zda se jedná o POZITIVNÍ či NEGATIVNÍ emoci, kterou bude hrdina prožívat (Jako emoce vám poslouží například kuličky, barevná víčka, bonbony...).

    Čtěte příběh a rozhodujte o emocích.

    Po přečtení si všimněte, která z nádob je plnější. Zkuste se zamyslet nad tím, zda se hlavní hrdina opravdu cítí tak, jak to určují "kapky v nádobě". Připomeňte žákům, že občas nastane situace, kdy se může stát, že je vše ztraceno, ale jeden jediný momemt může vše zvrátit a vy se cítíte opět šťastni. Například pokud by u Milana převažovaly negativní kapky v nádobě, neznamená to, že usíná nešťastný. Může to být i naopak - jediná myšlenka na milovanou dívku vše převáží a on usíná šťasten.

6. Reflexe:

  • Vyzvěte žáky, aby se pokusili napsat "nádobový příběh". Někteří mohou svůj příběh přečíst.
  • Připravte si větu, kterou žáci budou číst "různými emocemi" - vztekle, smutně, vesele, nadšeně, nervózně...
  • Ve skupinách žáci vyjadřují emoce za pomocí gest/mimiky/postojem - touha, zamilovanost, strach, nadšení, ostych, upjatost... Můžete zvolit různé úrovně (jednodušší a náročnější emoce) - náročnější: podlézavost, vroucnost, apatie, naděje, nedočkavost...

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!