Emoce

Žáci se seznámí s pojmem EMOCE (se škálou emocí). Uvědomí si, že lidé mohu reagovat rozdílně na stejné situace a projevovat tak odlišné emoce. Pochopí, že prožívání a vyjadřování emocí je normálním jevem každého z nás.

Časový rozsah tématu: 2x 45 minut

Průběh lekce - konkrétní aktivity:

1. Motivace - Požádejte žáky (kteří sedí v diskuzním kruhu), aby vyjádřili beze slov svou náladu. Během vyjadřování nálady si žáci všímají, KDO prožívá momentálně stejné emoce jako on sám. "Stejné emoce" se setkají a krátce (ve skupince emocí) hovoří o tom, co je příčinou. Všímají si společným a odlišných rysů. O své pocity se jednotlivé skupiny mohou podělit s ostatními (sdělit, CO je spojuje).

2. Žáci na svých místech vyjadřují emoce, které jim sděluje učitel. Někteří žáci se nezapojí. Nenuťte je a požádejte je, aby se stali pozorovateli, kteří si budou všímat toho, jak je jedna emoce vyjadřuje různým způsobem. Příklady emočního rozpoložení: ŠŤASTNÝ, SMUTNÝ, NERVÓZNÍ, UNAVENÝ....

3. Práce se situacemi (pracovní list Emoce), skupinová nebo samostatná práce - žáci se pokouší vyjádřit emoce, které by člověk prožíval v dané situaci. 

Vysvětlete žákům, že:

  • Každý má právo na své emoce.
  • Každý z nás prožívá různé emoce, což je normální a zdravé.
  • Jednotlivé lidé reagují různě na stejnou situaci (vše je dáno zkušenostmi, sebevědomím, osobností, zázemím...) - Například na situaci: Dostal jsem čtyřku z chemie mohou žáci reagovat následovně: PŘEKVAPENÍ (protože čekal lepší známkul), ZKLAMANÝ (protože se opravdu učil), SPOKOJENÝ (protože se neučil vůbec a čtyřka je lepší než pětka) apod.
  • Měli bychom respektovat emoce druhých.
  • Pokud emoce poznáme a porozumíme jim, můžeme je příště lépe zvládnout.

4. Práce ve skupině (3-4členné). Každá skupina si vybere obálku s emocemi (pracovní list - Síla emocí). Nakreslí si přímku, na níž umisťují jednotlivé emoce, tj. řadí je od nejsilnější k nejslabší nebo naopak. Poznávají tak škálu emocí (mohou ji i doplnit o další emoce).

5. Příběh: Kapky v nádobách - Dejte žákům dvě nádoby/lahve (plastové/skleněné) a vyzvěte je k zdobení nádoby/lahve tak, aby bylo jasné, že jedna z nich je POZITIVNÍ a druhá NEGATIVNÍ.

    Poté žákům sdělte, že budete číst příběh. Pokaždé, když se zastavíte (v textu je místo označeno), bude jejich úkolem rozhodnout, zda se jedná o POZITIVNÍ či NEGATIVNÍ emoci, kterou bude hrdina prožívat (Jako emoce vám poslouží například kuličky, barevná víčka, bonbony...).

    Čtěte příběh a rozhodujte o emocích.

    Po přečtení si všimněte, která z nádob je plnější. Zkuste se zamyslet nad tím, zda se hlavní hrdina opravdu cítí tak, jak to určují "kapky v nádobě". Připomeňte žákům, že občas nastane situace, kdy se může stát, že je vše ztraceno, ale jeden jediný momemt může vše zvrátit a vy se cítíte opět šťastni. Například pokud by u Milana převažovaly negativní kapky v nádobě, neznamená to, že usíná nešťastný. Může to být i naopak - jediná myšlenka na milovanou dívku vše převáží a on usíná šťasten.

6. Reflexe:

  • Vyzvěte žáky, aby se pokusili napsat "nádobový příběh". Někteří mohou svůj příběh přečíst.
  • Připravte si větu, kterou žáci budou číst "různými emocemi" - vztekle, smutně, vesele, nadšeně, nervózně...
  • Ve skupinách žáci vyjadřují emoce za pomocí gest/mimiky/postojem - touha, zamilovanost, strach, nadšení, ostych, upjatost... Můžete zvolit různé úrovně (jednodušší a náročnější emoce) - náročnější: podlézavost, vroucnost, apatie, naděje, nedočkavost...

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky