Kdo jsou občankáři

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rád bych vám představil nově vzniklou Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd.

Důvodů, které nás vedly k jejímu založení, bylo přirozeně hned několik - zvyšování nároků na náš předmět v oblasti dosahovaných kompetencí žáků, které ruku v ruce doprovází snižování hodinových dotací, kolísání úrovně připravenosti absolventů VŠ pro jejich praxi ve školách, neexistující komunikace mezi učiteli našeho předmětu na různých typech škol, potýkání se se slabou metodologickou podporou v některých výukových oblastech atp.  Za nejzásadnější důvod však shledáváme především snižování občanského (sebe)vědomí a schopnosti orientovat se v současném společenském dění u žáků všech typů škol. Důvodem posledním, nikoliv však co do významu, je skutečnost, že žádná podobná instituce, která by vystupovala za učitele občanské výchovy a společenských věd a formulovala jejich cíle, v podsední době aktivně nepůsobila.
Vy z vás, kdo jste zažili jako žáci nebo studenti občanskou výchovu před 25 a více lety, víte, že prošla na rozdíl od jiných předmětů hlubokou obsahovou proměnou. Asi nejvýraznějším rysem oproti ostatním předmětům je důraz na reflexi současného společenského dění. Proto se od občanské výchovy v dnešní době očekává, že bude žáky připravovat na život v 21. století a současně vést k dodržování morálních a právních hodnot. Problém, se kterým se však často setkáváme, je, že se tak v mnoha případech ani vzdáleně neděje. Na základy práva, finanční gramotnost, získání politické orientace, porozumění vlastní osobnosti, médiím a mezinárodní situaci máme na řadě škol prostor jednu hodinu týdně, protože důraz je kladen na jiné předměty.  A k tomu nejdůležitějšímu, abychom žáky naučili schopnosti se v budoucnu aktivně zapojit do dění ve veřejném prostoru, často sami nemáme i dostatek vlastních zkušeností.
Jak je asi patrné, naše nově vzniklá Asociace nesměřuje k akademickým horizontům a metodologickému teoretizování. Zaměřujeme se především na podporu učitelů, protože prestiž našeho oboru zvýšíme jedině tak, že najdeme cestu pro jejich další profesní rozvoj a otevřenou spolupráci. Přirozeně, že obojí by si měli učitelé hledat především sami, ale s podporou profesní instituce to bude bezesporu jednodušší. Pro uvedené cíle chceme využívat všechny dostupné cesty moderní komunikace, přičemž stěžejní je pro nás je vlastní metodický a informační portál, na jehož stránkách se právě nacházíte. Novinky z našeho oboru také najdete na facebookových stránkách www.facebook.com/obcankari
Těšíme se na budoucí spolupráci a věříme, že konečně i my, učitelé občanské výchovy, přispějeme k dalšímu rozvoji humanitního vzdělávání.

Michal Řezáč

   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky