Stanovy

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s.

STANOVY SPOLKU
I. Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. (dále jen „Asociace“).
2. Sídlo Asociace: Gymnázium Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2.

II. Statut Asociace
1. Asociace je dobrovolný nezávislý nadstranický spolek sdružující své členy na základě společného zájmu.

III. Účel činnosti
1. Asociace je určena především učitelům a vysokoškolským studentům občanské výchovy a společenských věd, a dále všem, kteří mají o činnost Asociace zájem.
2. Účelem činnosti Asociace je zejména:
a) propagovat ideu aktivního občanství,
b) zvyšovat prestiž oborů občanské výchovy a společenských věd (dále jen „OV/SV“),
c) informovat své členy o důležitých otázkách v oblasti OV/SV,
d) poskytovat členům metodicko-didaktickou podporu pro výuku,
e) vzájemně propojovat své členy a umožňovat sdílení jejich zkušeností,
f) zasazovat se o zkvalitnění výuky OV/SV v systému českého školství.

IV. Členství v Asociaci
1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a účelem činnosti Asociace.
2. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
3. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor; nejpozději na své nejbližší schůzi. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška podaná elektronicky, ve formě, kterou výbor schválí a zveřejní na webových stránkách Asociace.
4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
b) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze v případě, že jednání člena
bylo v rozporu se stanovami Asociace,
c) zánikem Asociace,
d) úmrtím člena.

V. Práva a povinnosti členů Asociace
1. Člen Asociace má právo zejména:
a) podílet se na činnosti Asociace,
b) volit a být volen do orgánů Asociace,
c) obracet se na orgány Asociace s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen Asociace má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy Asociace,
b) dbát o dobré jméno Asociace a počínat si tak, aby svým jednáním nezpůsobil Asociaci škodu nebo jinou újmu,
c) podílet se na plnění činností plynoucích z účelu Asociace,
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Asociace,
e) platit členské příspěvky.

VI. Orgány Asociace
1. Orgány Asociace tvoří výbor a členská schůze

VII. Výbor Asociace
1. Statutárním orgánem Asociace je výbor. Výbor za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Výbor Asociace je pětičlenný, funkční období výboru je devíti leté
3. Členy výboru volí a odvolává členská schůze Asociace na svém zasedání.
4. V případě, že počet členů výboru klesne pod čtyři, je výbor povinen svolat zasedání členské schůze, která zvolí náhradní členy výboru pro zbytek jeho funkčního období. V případě, že výbor zasedání členské schůze k volbě náhradních členů výboru nesvolá, proběhne volba náhradních členů výboru na nejbližším zasedání členské schůze.
5. Výbor organizuje a řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními členské schůze v souladu s úkoly, kterými jej pověří členská schůze.
6. Výbor rozhoduje o následujících záležitostech Asociace:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, přičemž souběh více funkcí u jedné osoby není možný,
b) svolává zasedání členské schůze nejméně dva týdny před jejím konáním a připravuje podklady pro její rozhodování,
c) informuje členy Asociace o připravovaných akcích a chodu Asociace,
d) rozhoduje o přijetí nových členů,
e) spravuje finance spolku a vede účetní evidenci v souladu s obecně závaznými právními předpisy; každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky.
7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou členů z aktuálního počtu členů výboru.

9. Předseda a místopředseda zastupují Asociaci navenek, každý z nich je oprávněn zastupovat Asociaci navenek samostatně, a to ve všech záležitostech Asociace.

10. Členství ve výboru zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, odstoupením člena výboru, nebo odvoláním členskou schůzí.

VIII. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem Asociace je členská schůze. Členskou schůzi tvoří všichni členové Asociace.
2. Zasedání členské schůze svolává výbor Asociace dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
3. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se zasedání členské schůze o hodinu později za jakéhokoliv počtu účastníků.
4. Členská schůze rozhoduje zejména o následujících záležitostech:
a) o změně stanov,
b) o výši členských příspěvků,
c) projednává a schvaluje rozpočet Asociace, výroční zprávu Asociace a roční uzávěrku hospodaření,
d) hodnotí činnost orgánů Asociace a jejich členů,
e) rozhoduje o zrušení Asociace s likvidací nebo o její přeměně,
f) volí a odvolává členy výboru,

h) pověřuje výbor plněním úkolů k naplňování účelu Asociace.
5. Členská schůze rozhoduje na svém zasedání na základě hlasování. Hlasovací právo všech členů Asociace je rovné. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina členů přítomných na zasedání. O změně stanov Asociace nebo o jejím zrušení či přeměně rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů.

X. Zrušení Asociace
1. Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze nebo rozhodnutím soudu.
2. Zaniká-li Asociace dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.


V Praze, dne 20. 3. 2021

 

 

předsedkyně výboru

Mgr. Tereza Vodičková

 

 

   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky