Kdo jsme

Milí učitelé, učitelky, rodičové a vy všichni, kterým není lhostejné, co a jak se učí žáci ve školách,

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. vznikla v roce 2014. Důvodů, které nás vedly k jejímu založení, bylo přirozeně hned několik – zvyšování nároků na náš předmět v oblasti dosahovaných kompetencí žáků, které ruku v ruce doprovází snižování hodinových dotací, kolísání úrovně připravenosti absolventů VŠ pro jejich praxi ve školách, neexistující komunikace mezi učiteli našeho předmětu na různých typech škol, potýkání se se slabou metodologickou podporou v některých výukových oblastech atp.  Za nejzásadnější důvod však shledáváme především snižování občanského (sebe)vědomí a schopnosti orientovat se v současném společenském dění u žáků všech typů škol. Důvodem posledním, nikoliv však co do významu, je skutečnost, že žádná podobná instituce, která by vystupovala za učitele občanské výchovy a společenských věd a formulovala jejich cíle, v poslední době aktivně nepůsobila.
   Asi nejvýraznějším rysem oproti ostatním předmětům je důraz na reflexi současného společenského dění. Proto se od občanské výchovy v dnešní době očekává, že bude žáky připravovat na život v 21. století a současně vést k dodržování morálních a právních hodnot. Problém, se kterým se však často setkáváme, je, že se tak v mnoha případech ani vzdáleně neděje. Na základy práva, finanční gramotnost, získání politické orientace, porozumění vlastní osobnosti, médiím a mezinárodní situaci máme na řadě škol prostor jednu hodinu týdně, protože důraz je kladen na jiné předměty.
  Zaměřujeme se tedy především na podporu učitelů (znalosti i metody), protože prestiž našeho oboru zvýšíme jedině tak, že najdeme cestu pro jejich další profesní rozvoj a otevřenou spolupráci.
Kromě výše popsaného se v poslední době zapojujeme i do debat kolem rámcových vzdělávacích plánů. Poslední revize (RVP ZV 2021) považujeme za nešťastné. Zatím neúspěšně se snažíme institucím (MŠMT), které o RVP rozhodují, vysvětlit důležitost předmětu občanské výchovy.

Sledovat nás můžete i na: https://www.facebook.com/obcankari

heart  Občankáři

   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky