Max Weber - byrokracie

Zamyšlení jednoho z otců sociologie nad tématem byrokracie.

Podívejte se na krátký tříminutový film a nechte studenty popsat to, čemu všichni rozumí - byrokratický systém. Film je španělsky s anglickými titulky, ale srozumitelný by byl v jakémkoli jazyce.

Jaké jsou znaky byrokracie? Jaká jsou pozitiva a jaká negativa? Všichni byrokracii známe, ale umíme ji slovně popsat? 

Naveďme žáky k odpovědím pomocí vhodných otázek. Jako osnova poslouží výňatek z Wikipedie:

Weberova byrokracie jako ideální typ racionálního panství má tyto rysy:

  • hierarchická struktura,
  • neosobní struktura (činnost není vázána na konkrétní jedince, ale na formalizované pozice a funkce) – úředníci jsou ovládáni organizací, každý je nahraditelný,
  • rozhodnutí jsou činěna na základě formalizovaných obecných pravidel - výběr na základě věku, zásluh nebo obojího),
  • definovaná hierarchie pravomoci a odpovědnosti - podřízení jsou za své činnosti odpovědní nadřízeným,
  • svobodný výběr kandidátů do úřadu založený na kritériu výkonu (podle přesně specifikovaných pravidel),
  • odměňování založené na jasném kontraktu,
  • úředník není vlastníkem majetku, s nímž operuje.

Byrokracie. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Byrokracie

klíčová slova: Weber, sociologie, panství, byrokracie

YouTube video: 
Byrokracie
Byrokracie

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky