Max Weber - byrokracie

Zamyšlení jednoho z otců sociologie nad tématem byrokracie.

Podívejte se na krátký tříminutový film a nechte studenty popsat to, čemu všichni rozumí - byrokratický systém. Film je španělsky s anglickými titulky, ale srozumitelný by byl v jakémkoli jazyce.

Jaké jsou znaky byrokracie? Jaká jsou pozitiva a jaká negativa? Všichni byrokracii známe, ale umíme ji slovně popsat? 

Naveďme žáky k odpovědím pomocí vhodných otázek. Jako osnova poslouží výňatek z Wikipedie:

Weberova byrokracie jako ideální typ racionálního panství má tyto rysy:

  • hierarchická struktura,
  • neosobní struktura (činnost není vázána na konkrétní jedince, ale na formalizované pozice a funkce) – úředníci jsou ovládáni organizací, každý je nahraditelný,
  • rozhodnutí jsou činěna na základě formalizovaných obecných pravidel - výběr na základě věku, zásluh nebo obojího),
  • definovaná hierarchie pravomoci a odpovědnosti - podřízení jsou za své činnosti odpovědní nadřízeným,
  • svobodný výběr kandidátů do úřadu založený na kritériu výkonu (podle přesně specifikovaných pravidel),
  • odměňování založené na jasném kontraktu,
  • úředník není vlastníkem majetku, s nímž operuje.

Byrokracie. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Byrokracie

klíčová slova: Weber, sociologie, panství, byrokracie

YouTube video: 
Byrokracie
Byrokracie

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!