Jak učit film?

Národní filmový archiv nabízí kurzy filmové/audiovizuální výchovy.

Kurzy filmové/audiovizuální výchovy jsou určené pro pedagogy, studenty a další zájemce o výuku filmu na školách. Jedná se o teoretické přednášky a praktické dílny. Nabízíme různorodá témata jednotlivých kurzů od historických a teoretických až po ryze praktická. Mezi pedagogy naleznete významné české filmové kurátory, historiky filmu, filmové publicisty, univerzitní pedagogy filmových studií aj.

Vzdělávací programy jsou otevřené nejen pro učitele SŠ a další pedagogické pracovníky, kteří by rádi zařadili filmovou/audiovizuální výchovu do své výuky, ale třeba i pro ty učitele jiných oborů, kteří by rádi používali audiovizuální ukázky a chybí jim technické či právní znalosti. Uvítáme také studenty (nejen) pedagogických fakult, kteří by rádi v budoucnu filmovou/audiovizuální výchovu učili. V neposlední řadě mohou kurzy navštěvovat i další zájemci, kteří se vážně zajímají o filmovou a audiovizuální výchovu.

Akreditaci MŠMT pro dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků jsme získali v říjnu 2014 jako vzdělávací instituce v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pilotní kurz Filmová/audiovizuální výchova proběhl v prvním pololetí roku 2015. Přihlásilo se 29 účastníků. Díky jejich podnětům jsme se rozhodli vzdělávací program obohatit o nové kurzy: Filmová analýza, Film jako volná tvorba a Základní složky filmu.

V roce 2016 pořádáme v kině Ponrepo
JARNÍ VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE JAK UČIT FILM?

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SEMINÁŘI

* 9. – 10. dubna a 16. – 17. dubna 2016
* kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
* Marie Barešová: Film a literatura (9.4; 10:00 – 16:30; 800,-)
* Martin Švoma, Jiří Mühlfait: Jak učit filmovou praxi I. (10.4; 9:00 – 14:30; 900,-)
* Briana Čechová: Filmová analýza (16.4; 10:00 – 16:30; 800,-)
* Martin Švoma, Jiří Mühlfait: Jak učit filmovou praxi II. (17.4; 9:00 – 14:30; 900,-)
* cena obou seminářů: 3400,-; pro studenty 850,-
* v ceně jsou zahrnuty vstupy na sobotní večerní projekce a nedělní Ponrepo dětem
* účastníci obdrží po absolvování osvědčení
* přihlašování ZDE

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Alexandru F. Lipovskou na alexandra.lipovska@nfa.cz.

PROGRAM A ANOTACE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ

sobota 9. 4. 2016 / 10:00–16:30
FILM A LITERATURA

Přednášející: Marie Barešová

OBSAH
Kurz představuje současné teoretické uvažování adaptačních studií a demonstruje jeho využití na různorodých filmových dílech. Posouvá těžiště tradičních konceptů vztahu literatury a filmu od textu směrem ke kontextu. V souladu s aktuálními tendencemi proto zohledňuje nejen vztahy mezi jednotlivými uměleckými druhy a médii, ale i produkční historii, uvádění, marketing, nebo recepci jednotlivých snímků. Zahrnutím populární kultury ukazuje cestu, jak přiblížit tematiku žákům a studentům. Přednáška se soustředí na množství audiovizuálních ukázek, kterými se lze inspirovat ve výuce.

FORMA
Přednáška s filmovými ukázkami.

sobota 16. 4. / 10:00–16:30
FILMOVÁ ANALÝZA

Přednášející: Briana Čechová

OBSAH
Cílem kurzu je na konkrétních příkladech prohloubit schopnost účastníků analyzovat film, resp. audiovizuální obsah v kontextu uměnovědných disciplín. Filmové dílo má více složek, které lze analyzovat různým způsobem; předmětem našeho zájmu bude zejména narativní analýza Gérarda Genetta, soustřeďující se na vztah času příběhu a vyprávěcího aktu. Vybereme si konkrétní český film a budeme sledovat, jak je v něm naplněna kategorie času, modu a hlasu. V rámci první kategorie rozlišujeme aspekt posloupnosti, trvání a frekvence. Při analýze pro nás bude klíčový právě aspekt posloupnosti, který odkazuje k anachronii, a tedy také nesouladu mezi fabulí a syžetem skrze analepsi a prolepsi, ve filmovém vyjadřování flashback a flashforward. Ty mohou být vnitřní i vnější, mohou existovat jak uvnitř, tak vně časového pole výchozího vyprávění, případně mohou vytvářet rovněž segmenty. Retrospektivní vyprávění přitom může zobrazovat i stavy a události nefaktické povahy. Vedle otázky narušeného pořádku vyprávění nás bude zajímat způsob, jakým lze vyprávění rozšiřovat, zrychlovat, zpomalovat (aspekt trvání) a zda se událost ve fabuli odehrála jednou či vícekrát, případně kolikrát se o ní vyprávělo (aspekt frekvence). Kategorie modu ozřejmuje způsob převypravování příběhu, v jejím rámci rozlišujeme narativní perspektivu a narativní hlas. Součástí přednášky bude filmová projekce a diskuse nad rozborem dvou titulů z období čs. nové vlny.

FORMA
Přednáška s filmovými ukázkami.

neděle 10. 4. 2016 + neděle 17. 4. / 9:00–14:30
JAK UČIT FILMOVOU PRAXI I. + II.

Přednášející: Martin Švoma, Jiří Mühlfait

OBSAH
Seminář pedagogům představí, jak vybrat vhodný námět pro filmovou tvorbu ve škole, filmovém kroužku nebo workshopu. Ukáže, na co klást důraz při cestě od námětu k základnímu scénáři a později v etapě realizace a postprodukce. Bude se zabývat vhodnými žánry a typy žákovského a studentského filmu, základními problémy při práci s kamerou, úkoly režie, střihu a jednotlivými etapami realizace krátkého filmu. Účastníci se seznámí se základní odbornou terminologií, technickými možnostmi záznamu obrazu a zvuku a jeho dalšího zpracování. Teoretická část výuky bude doplněna konkrétními příklady audiovizuální tvorby dětí a mládeže včetně krátkého společného rozboru. Frekventanti kurzu si pod odborným vedením vyzkoušejí i praktické cvičení vycházející z možností realizace „dětského“ filmového projektu včetně základního střihového zpracování a postprodukce.

FORMA
Seminář s praktickými ukázkami filmové tvorby a workshop, na kterém si pedagogové budou moci vyzkoušet natáčení v každodenních podmínkách.

Obrázky: 
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!