Letní škola Občankářů 2023 - Program (kapacita naplněna)

 

Dobrý den, hlásíme se opět po roce, abychom Vás pozvali na další ročník Letní školy. Přemýšleli jsme dlouho, čím se zabývat. Nakonec nám z toho vyšla dvě velká témata. Jedno je Demokracie 2.0. od půdy k umělé inteligenci a zase zpět,  a druhé téma je Jak být dospělý v době krize aneb Hledá se viník.

Akce je ZDARMA


Certifikáty budou rozdávány v průběhu celého semináře.
Pořádají:
Občankáři

Občerstvení zajištěno.

Změna programu vyhrazena.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat:
tel.: 774 220 950
mail.: tereza.vodickova@obcankari.cz

Akce je akreditovaná  MŠMT:
Č.j.: MSMT- 11088/2020-4-216

Den - 3. 7.
Demokracie 2.0. od půdy k umělé inteligenci a zase zpět

Mgr. Marek Zelenka, LL.M. je právník a absolvent Právnické fakulty v Praze a německém Pasově. Vedl právní poradnu Oživení, má praktické zkušenosti s prací obecního zastupitele, je členem poradních orgánů vlády.

Obsah přednášek učitelům umožní žáky naučit:

Fungovaní obcí:

- rozlišit typy vzdělávacích stupňů dle zodpovědné samosprávy ve státě (obecní, krajské,vysokoškolské), vysvětlí si pojem akademická svoboda;
• pochopí fungování obecní samosprávy na vysvětlení práce komunálních politiků a jejich odměňování;

Demokracie v mobilu:

„Mobil má každý. A i mobilu lze využít pro budování důvěry ve stát. Náš stát už nyní publikuje značné množství informací ve formě, která je i žákům snadno dostupná v mobilech. Stačí vědět, kde hledat.
V rámci příspěvku si učitelé zahrají na marketingové specialisty vývojářské firmy. Dostanou za úkol seznámit se a pochopit výhody a potřebu pro veřejnost jedné z veřejně dostupných webových aplikací. Následně je budou mít za úkol „prodat“ ostatním skupinám a přesvědčit je, že zrovna jejich webová aplikace je ta nejlepší.
Bez jakéhokoli instalování a trablů lze např. nahlížet do katastru nebo do obchodního rejstříku.


V kůži oznamovatele
„Oznamovatelé? Whistlebloweři? Nebo práskači, udavači a zrádci?
V české společnosti je zakořeněný pocit, že “držet basu” proti systému (režimu), je něco, co se očekává a co je správně. Jenomže za každou velkou přírodní katastrofou, za každým korupční skandálem či sportovním dopingem jsou oznamovatelé, kteří se neozvali ze strachu z odvety.


Radniční zpravodaje
„Dokážeme rozpoznat manipulaci? Jak číst média, která vydávají samy obce?
Mediální trh zažívá transformaci na digitální věk a dlouhodobou krizi příjmů. Žurnalistika, jak ji známe, bývá nahrazována PR články, které se tváří jako nezávislé zpravodajství.
V některých oblastech ČR jsou jediným zdrojem informací radniční zpravodaje, které jsou placeny z daní a nesplňují standardy novinářské práce.
Studenti díky kvízu a cvičení pochopí, co jim vlastně chodí zdarma do schránek a jak číst zpravodaje kriticky. Vysvětlí si, co je ne-objektivní a ne-vyvážený článek. Řekneme si, co jsou informační pouště a jaký mají dopad na společnost.


Příspěvky jsou přednášky, Irena Eibenová naváže ukázkou jedné lekce.


Hynek Trojánek:Soukromí ve věku sledovacího kapitalismu
Původní představa, že o nás stát či soukromý sektor bude složitě sbírat osobní údaje, aby nás měl pod dohledem či na nás cílil reklamu, byla nahrazena překvapivou realitou: osobní údaje odevzdáváme sami a dobrovolně, "platíme" jimi pravidelně za "bezplatné" využívání digitálních nástrojů. Kam směřuje "sledovací kapitalismus" a můžeme se jako jednotlivci vůbec nějak bránit?

Pracuje v organizaci Iuridicum Remedium, která se dlouhodobě zabývá ochranou soukromí a digitálními právy. Více než deset let pracoval v sociální oblasti s lidmi s postižením či s duševním onemocněním. Jako scenárista se zároveň podílel na řadě dokumentů, animovaných filmů i seriálů.

https://www.iure.org/


Karolína Menclová: Podívej se pod nohy
Když mne oslovili s tím, co je z mého pohledu nejdůležitější “předat” dál za sektor zemědělství v rámci tématu demokracie v 21.století, tak to téma bylo jasné - půda. Je to něco co zná každý, je to prostor, který každý z nás využívá a je ho omezené množství.
Světová populace roste a s tím se zvyšuje poptávka po půdě - urbanizace resp.přeměna půdy na průmyslové nebo obytné účely, rozvoj těžby nerostných surovin nebo potřeba biopaliv přispívají k trendům, které vidíte okolo nás. Je tedy zapotřebí se zamyslet, jak půdu využíváme, jak se o ni staráme a zda víme, kdo a s jakým cílem na ni hospodaří.
Jakákoliv degradace půdy má negativní dopady na zemědělskou produkci, biodiverzitu a životní prostředí.
Sociální a ekonomické důsledky nedostatku potravin jsou problematičtější než nedostatek finančních prostředků pro koupi nejnovějšího modelu IPhonu. Omezování eroze, využívání obnovitelných zdrojů energie, diverzifikace plodin a vzdělávání veřejnosti a farmářů jsou klíčové prvky, které nám umožní přemýšlet o budoucnosti s nadějí. Musíme se spojit a hledat inovativní způsoby, jak ochránit půdu, vodu, ovzduší i rostliny, abychom měli šanci na udržitelný a prosperující svět.


Od roku 2018 je Karolína Menclová aktivním členem předsednictva GEOPA COPA, nevládní evropské organizace zaměřené na kolektivní vyjednávání v sektoru zemědělství. Jako součást tohoto úsilí se angažuje v jednáních tripartity na úrovni EU s odborovou organizací EFFAT a Evropskou komisí.
Zároveň působí jako ředitelka Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP). V této roli se zabývá připomínkováním české legislativy ovlivňující zemědělský a lesnický sektor. Dále komunikuje s ostatními neziskovými organizacemi, regionálními a centrálními institucemi, úřady a partnery jak v České republice, tak i v členských státech EU. Aktivně se podílí na popularizaci zemědělství a zdůrazňuje důležitost udržitelného rozvoje tohoto sektoru.
V minulosti pracovala také ve vývojové i výrobní firmě zaměřené na ochranné a bezpečnostní prvky. Začínala jako kontrolorka kvality ve firmě v plastikářském průmyslu.
Umí řídit traktor!

 

David Grundl: Kdopak by se ChatuGPT bál?

Není současný boom kolem AI jen bublina? Není lepší zachovat chladnou hlavu a počkat, až se to celé přežene? Co je vlastně dnes v oblasti umělé inteligence možné? Jaké rizika nám hrozí? Jak ji naopak můžeme využít ve svůj prospěch?

David Grudl je programátor, publicista a školitel. Věnuje se popularizaci umělé inteligence a tvoří web www.umeligence.cz

 

4. 7.

Hledá se viník aneb Jak být dospělý v době krize


Tereza Matějčková
Homo ludens: mezi hravostí a zábavou

Východiskem přednášky bude kategorie humo ludens od Johana Huizingy. Hra je podle
tohoto nizozemského kulturního filosofa základem lidského vývoje na úrovni jednotlivce i
skupiny. Není tedy jen zdrojem kultury, ale myšlení vůbec. Uvolňuje nás totiž ze sevření
potřeb a každodennosti a vytváří prostor nezáměrnosti. Paradoxně ve hře plně chápeme
možnosti toho, v čem žijeme, a potud díky ní lépe rozumíme i skutečnosti. Od této kategorie
odlišuje Huizinga dětinskost, kdy naopak začínáme žít pod svými možnostmi, typicky proto,
že nejsme schopni náležitě odlišit hru a vážnost. Vážní jsme tam, kde si máme hrát; naopak si hrajeme, když máme být vážní. Právě v návaznosti na Huizingu rozvinuli někteří současní
autoři, jako třeba rakouský myslitel Robert Pfaller, pojem infantilní doby. Pro tu je
charakteristické, že jí již nevládne ani rozlišení na hru a vážnost, ale na vážnost a (masovou) zábavu, která má však tu vlastnost, že není hravá, a možnosti tudíž neodkrývá, ale zakrývá.

Tereza Matějčková je vysokoškolská pedagožka a publicistka. Je autorka knih Hegelova
fenomenologie světa a Kdo tu mluvil o vítězství? Osm cvičení ve filosofické rezignaci. Píše pro týdeník Echo.


                       
Mgr. Klára Kalibová, Ph.D. Přednáška se bude zabývat předsudečným násilím v celé jeho šířce. Jedině důsledným prosazováním principů demokratického právního státu zahrnující rovnost všech lidí v důstojnosti a právech lze dosáhnout takové společnosti, v níž je spravedlnost dosažitelná pro všechny bez rozdílu barvy pleti, národnosti, víry, zdravotního stavu, sexuální orientace, věku, sociálního postavení, politického přesvědčení či světonázoru.
                    
Klára Kalibová magisterské studium ab­sol­vo­vala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (2007), doktorát zís­ka­la na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (2017).
Svoji právní praxi bez­prostřed­ně po absolutoriu právnické fakulty spojila s obhajobou práv obětí trest­ných činů a neziskovým sek­to­rem. Věnovala se zastupování obětí obchodu s lidmi a or­ga­ni­zo­vaného zločinu a posléze (od roku 2009) obětem předsudečné trestné čin­nosti. Od roku 2019 se věnuje výkonu samostatné advokacie, a do její agendy, kromě již zmíněných obětí trestných činů patří obhajoba v trest­ním řízení, rodinné a občan­ské právo, právo na náhradu škody a nemajetkové újmy a právo ne­ziskové­ho sektoru.
Věnuje se odborné publikační čin­nosti (Předsudečné trestné činy: Pří­ruč­ka pro soudce a státní zás­tup­ce, Právo na právní po­moc a oběti předsudečné trestné čin­nosti, Za­po­me­nuté oběti: Násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR, Znáte jejich práva: sociální práce a lidé ohrožení ná­si­lím z nenávisti).
Přednášela půdě OSN, Ev­rop­ské komise a Organizace pro po­moc a bezpečnost v Evropě vždy na téma práva obětí předsudečné trest­né činnosti. Pravidelně školí policii a státní zástupce. Společně s ko­le­gy­ní Petrou Vytejčkovou jsou jedinými českými lektorkami opráv­ně­ný­mi školit policii a státní zás­tup­ce na téma trestných činů z ne­ná­visti pro mezivládní organizaci OBSE v celém teritoriu její působ­nos­ti.
Je členkou České kriminologické společnosti a členkou odborné rady International Network against Hate Studies. Je držitelkou ceny Alice G. Masarykové pro přínos k ochraně lidských práv.
 

Ing. Aleš Rod, Ph.D.: Proč je bohatší společnost, kde mladí lidé znají základy ekonomie?
Aleš Rod je ekonom, podnikatel, vysokoškolský pedagog a otec dvou synů. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a momentálně vede Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). Premiér vlády jej společně s dalšími odborníky nominoval do Národní ekonomické rady vlády (NERV). Věnuje se hlavně ekonomii regulace (energetika, finanční sektor, závislostní industrie), fungování veřejného sektoru (státní rozpočet, hospodaření municipalit, role neziskových organizací v ekonomice) a digitální ekonomice (prolínání nových technologií do byznysu a fungování státní správy a samosprávy). Působí ve správní radě Anglo-American University, jeho instituce je členem mezinárodní sítě think-tanků 4.Liberty.eu. Zajímá se o investice do startupů, podporuje finanční gramotnost a podporuje zvyšování podnikavosti u mladých lidí.
 

Martin  Šmok:Konstrukce nepřítele a její setrvačnosti ve společnosti
Martin Šmok je dokumentarista, badatel a kurátor výstav věnovaných moderní židovské historii. Je autorem dokumentárních filmových sérií věnovaných neznámým kapitolám československé historie: trilogií "Mezi zaslepenými blázny" a "Mezi hvězdou a půlměsícem". Byl kurátorem výstav věnovaných moderním dějinám Československa: "Hagibor – místo, lidé, osudy," instalované na místě někdejšího koncentračního a později internačního tábora v Praze, "105", výstavy propagandistické tvorby Borise Jefimova, Stalinova nejoblíbenějšího kreslíře, "Zmařené naděje" o poválečném návratu, migraci, imigraci a emigraci židů přes Československo v letech 1945 - 1953, "Trosečníky v Šanghaji" o prožitku takzvaného šanghajského ghetta očima československých uprchlíků, "Labyrintem normalizace - židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti", "Nositelé paměti", první výstavě brněnského Moravského židovského muzea Mehrin a části trvalé expozice Židovského muzea v Praze. Je také autorem knihy věnované stopám židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 2. Kromě toho publikuje odborné články, spolupracuje s institucemi zabývajícími se podobnými tématy, přednáší a věnuje se zkoumání primárních zdrojů spojených s moderními dějinami naší země. Je také předsedou OpenEye, z.s., spolku, který se věnuje primárnímu historickému výzkumu a tvorbě vzdělávacích programů založených na svědectvích pamětníků z archivu USC Shoah Foundation, jako jsou IWalks a e-learningová platforma IWitness. Tyto programy čerpají z židovské zkušenosti minulosti a učí prakticky využitelné dovednosti pro současnost. Jednu z těchto aktivit, věnovanou konstrukci nepřítele a její setrvačnosti ve společnosti, Reakcionář Kohn, představí na letní škole.


Lekce: „TU KREV NESMYJEME“
(Podoby protiválečných občanských protestů obyvatel Ruské federace.)

Anotace
Politologie, sociologie, psychologie, filosofie.
Skupinová aktivita je založená na práci s obrázky protiválečných demonstrantů v Ruské federaci především na jaře 2022. Žáci přemýšlejí nad tématy a osobními motivacemi protestujících i nad svými vlastními motivacemi k případnému vlastnímu podílu na možných občanských protestech. Základní verzi aktivity je možné rozvíjet dalšími otázkami a tématy směřujícími k tématům aktivního občanství a lidských práv.

 

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

PřílohaVelikost
PDF icon Program153.83 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky