Ozvěny Letní školy - Konec občanky v Čechách?

Jiří Boudal (Behavio): Proč není občanka sexy?
Výsledky výzkumu, které se týkají vnímání občanské výchovy veřejností.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=L90M4H2MiDE&feature=youtu.be
Jiří Boudal je sociolog a spolumajitel společnosti Behavio, která se specializuje na výzkum podvědomého rozhodování a stojí třeba za Atlasem Čechů (www.atlascechu.cz). Dříve jako manažer Rekonstrukce státu napomohl ke zřízení registru smluv za veřejné peníze nebo zrušení anonymních akcií.


Kateřina Semotamová a Radim Štěrba: (Odpovědné občanství): Jak se učí občanka v Rakousku - inspirace pro české školy?
Představíme, jak probíhá občanské vzdělávání v Rakousku a ukážeme, jak rozvíjet odpovědné občanství v prostředí českých škol. Prostřednictvím výukových aktivit si ukážeme možnosti, jak lze efektivně naplňovat kompetenčně pojatou výuku na vybraných tématech z občanské výchovy.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=W7yX10z29TI
PhDr. Radim Štěrba, Ph.D. vystudoval obor učitelství občanské výchovy a dějepisu, základy společenských věd pro SŠ na PdF MU v Brně, poté absolvoval Ph.D. studium v oboru pedagogika na PedF UK v Praze. Působí
jako odborný asistent Katedry občanské výchovy PdF MU. Byl také členem oborové skupiny pro společenskovědní vzdělávání při Národním ústavu pro vzdělávání. Je spoluautorem učebnic občanské výchovy a řady metodických materiálů.
Mgr. Kateřina Semotamová vystudovala učitelství pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako učitelka matematiky, německého jazyka a občanské výchovy na Základní škole Pražská ve Znojmě a jako metodička občanského vzdělávání v projektu MAP II v Brně. Je spoluautorkou několika metodických materiálů, které podporují kompetenčně pojatou výuku a pomáhají rozvíjet odpovědné občanství u žáků a studentů na základních a středních školách.


Petra Slámová a Petr Čáp: Konec občanky v ČR
Co přinesly tzv. malé revize RVP školám a občanské výchově? Jak obhajuje MŠMT tyto změny a do jaké míry ovlivní křehkou vyváženost naše české kurikula? Ví školy, co je čeká? Jsou obsahové a hodinové škrty v OV v souladu s dokumentem Strategie 2030+? Seznámíme vás s jednotlivými kroky vyjednávání Asociace s MŠMT.

LINK:https://www.youtube.com/watch?v=JzvJzJsasz4&feature=youtu.be
Petra Slámová vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, aprobaci ČJ - OV pro 2.stupeň. V současné době pracuje jako učitelka na Základní škole v České Lípě, kde zastává pozici koordinátorky občanského vzdělávání. Spolupracuje s Technickou fakultou v Liberci a MU v Brně, kdy se každoročně setkává v rámci výuky didaktiky se studenty a studentkami s aprobací občanské výchovy.


Petr Čáp vystudoval obor Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2006 se jako lektor, metodik a vedoucí projektů věnuje převážně oblasti rozvoje kritického demokratického občanství jak u mladých lidí, tak u dospělých. V současné době spolupracuje jako metodik kritické pedagogiky s brněnskou organizací NaZemi, zastupuje Centrum občanského vzdělávání FHS UK v Evropské sítí občanského vzdělávání (NECE) a je výkonným ředitelem Národní sítě místních akčních skupin.
Společná debata s účastníky a tvorba stanoviska směrem k revizím RVP: Co přinesly revize RVP?: https://www.youtube.com/watch?v=luh8RWeVB4A

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Letní škola
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky