Simulace legislativního procesu

Inspirujte se simulací legislativního procesu Michala Urbana z jeho online skript Street law aneb jak učit právo na středních školách.

V odkazech naleznete kromě odkazu na celá  Urbanova skripta také informace na dané téma z Poslanecké sněmovny a Senátu.

Velikost skupiny: 20-40 studentů

Časová náročnost: 30-45 minut

Fáze hodiny: hlavní část hodiny

Pomůcky: plátno nebo alespoň tabule, papír, psací potřeby

Čas na přípravu: 45 minut

Obecný popis:

Studenti v rámci této aktivity představují jednotlivé aktéry, kteří se podílí na legislativním procesu (členy vlády, poslance, senátory, prezidenta). Aktivitě by měl předcházet výklad o způsobu tvorby zákonů v ČR (lze využít např. přehledné schéma z www.volny.cz/jiri.payne/Legproc.htm, které studentům posléze poslouží jako orientační plán při simulaci legislativního procesu).

Učitel (sám či ve spolupráci se studenty) stanoví, co bude navrhovaný zákon upravovat – např. kouření tabákových výrobků na veřejně přístupných místech, placení poplatků za studium na VŠ nebo zvýšení poplatku za návštěvu lékaře ze současných 30 Kč na 50 Kč. Bude se jednat o vládní návrh, což je nejběžnější způsob uplatnění zákonodárné iniciativy. Poté učitel určí studentům jejich role a úkoly. Přítomné studenty rozdělí na poslance a senátory v poměru zhruba 2:1 (tj. z 30 přítomných studentů bude 20 poslanců a 10 senátorů). Započítají se i chybějící studenti jako nepřítomní poslanci, neboť budou mít význam při hlasování, které vyžaduje ke schválení absolutní většinu (např. hlasování o návrhu zákona vráceném do poslanecké sněmovny prezidentským vetem). Třída o 35 studentech, z nichž 5 na hodině chybí, tedy může vytvořit dolní komoru s 20 přítomnými a 5 nepřítomnými poslanci a horní komoru s 10 senátory (všichni přítomni). Dále učitel mezi studenty vybere 5 poslanců, kteří budou navíc zastávat funkci člena vlády. Těchto 5 členů vlády bude vymýšlet znění zákona. Ještě zbývá zvolit asi 5 poslanců, kteří vytvoří příslušný výbor poslanecké sněmovny, který připraví po prvním čtení návrhu stanovisko k tomuto zákonu. Učitel se ujme role prezidenta, protože hlava státu zasahuje do zákonodárného procesu až v jeho poslední fázi, a tudíž student v této pozici by se do aktivity příliš nezapojil.

Prvním úkolem studentů bude sepsat stručné a jednoduché znění zákona (max. o 3 až 5 paragrafech) včetně krátké důvodové zprávy (cca 5 vět). Studentům – poslancům bude předložen návrh, jenž vypracují studenti, kteří byli vybráni jako členové vlády. Ostatní studenti, rozdělení do skupin po 4 až 5 poslancích (resp. senátorech) však také mohou na znění zákona pracovat nebo o něm alespoň diskutovat, aby byli připraveni na jednání schůze.


Návrh zákona by mohl vypadat například takto:


§ 1

Kouření na veřejně přístupných místech se zakazuje.


§ 2

Veřejně přístupným místem se pro účely tohoto zákona rozumí zejména:
a) prostory přístupné každému bez omezení, které slouží k obecnému užívání, a to bez ohledu na to, kdo je vlastníkem těchto prostorů;
b) restaurační zařízení;
c) pracoviště;
d) vozidla veřejné dopravy.


§ 3

V případě, že provozovatel restauračního zařízení nebo zaměstnavatel zajistí oddělení kuřáckého prostoru od nekuřáckého, je v tomto kuřáckém prostoru kouření tabákových výrobků povoleno.


§ 4

Kdo zákaz uvedený v § 1 poruší, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.


§ 5

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.


Důvodová zpráva:
Kouření tabákových výrobků způsobuje smrt a vážná onemocnění. Bylo prokázáno, že stejné negativní účinky má i vdechování tabákového kouře z okolního prostředí – tzv. pasivní kouření. Sociologické výzkumy ukázaly, že většina občanů ČR podporuje zavedení nekuřáckých restaurací a pracovišť. Jediným vhodným způsobem řešení problému pasivního kouření je přijetí zákona, který kouření tabákovýchvýrobků na veřejných místech omezí. Přijetí tohoto zákona pozitivně ovlivní zdraví občanů ČR. Navržený zákon je v souladu s legislativou EU, nebude mít negativní ekologické dopady a neovlivní negativním způsobem generovou nerovnost. 

Uvedený příklad vládního návrhu zákona ukazuje, jak může návrh vypadat, může se ovšem jednat i o daleko stručnější návrh. Smyslem není vytvořit precizní legislativní úpravu, ale zažít legislativní proces. Učitel proto také studentům se zpracováním návrhu zákona pomáhá, přičemž se věnuje především skupině reprezentující vládu, ovšem snaží se radit a diskutovat i s ostatními skupinami poslanců a senátorů.

Jakmile vláda navrhované znění zákona vypracuje, studenti dle pokynů učitele pokračují v jednotlivých fázích legislativního procesu. Ke snadnější orientaci jim poslouží již zmiňované schéma. Ideální by bylo, kdyby učitel společně se studenty, kteří jsou členy vlády, sepsal návrh zákona na počítači a promítl jeho znění na zeď, aby všichni studenti viděli znění návrhu zákona před sebou. Ostatně i ve skutečnosti předseda poslanecké sněmovny musí návrh zákona po jeho předložení do sněmovny rozeslat všem poslancům a poslaneckým klubům, aby se s ním mohli seznámit. Pokud nelze text zákona promítnout, přečte jej alespoň jeden z členů vlády pomalu a srozumitelně na začátku jednání. Učitel může buď zasedání řídit sám, nebo může vybrat mezi poslanci jednoho schopného studenta, který se stane předsedou poslanecké sněmovny (resp. senátu) a bude vést jednání této komory.

Předsedající nejprve požádá navrhovatele (jednoho člena vlády), aby zákon představil, dále bude vyvolávat studenty do obecné rozpravy a zapisovat výsledky hlasování. Účelem aktivity je, aby studenti prošli všechny fáze legislativního procesu (zejm. zákonodárná iniciativa, 1. čtení, projednání zákona ve výborech s přípravou stanoviska, 2. čtení včetně pozměňovacích návrhů, konečné hlasování ve 3. čtení, hlasování v senátu včetně případných pozměňovacích návrhů, podepsání či vetování návrhu prezidentem), a proto se učitel snaží nasměrovat studenty k tomu, aby návrh zákona nezamítli třeba již v prvním čtení (např. tím, že je vede k tomu, aby do zákona vložili takové pozměňovací návrhy, aby lépe odpovídal jejich představě). Případně může učitel studenty informovat, že přijmout dané opatření představuje závazek ČR vůči EU a ČR nemá možnost než danou směrnici EU do svého právního řádu transformovat.

Aktivita by tedy měla skončit tím, že návrh zákona se v původním nebo posléze pozměněném znění dostane přes poslaneckou sněmovnu a senát až k prezidentovi – učiteli. Ten zákon podepíše nebo jej vrátí do poslanecké sněmovny, která zákon v tomto znění (nezměněném po prezidentském vetu) přijme absolutní většinou anebo návrh zamítne. Jak již bylo uvedeno výše, do celkového počtu poslanců je třeba započítat nepřítomné studenty, neboť ke schválení zákona vráceného prezidentským vetem je potřeba absolutní většina všech poslanců. Pokud byl návrh zákona přijat, zákon se pomyslně vyhlásí ve sbírce zákonů, čímž bude simulace legislativního procesu dovršena. Na aktivitu může navazovat diskuse.

URBAN, Michal. Street law: aneb jak učit právo na SŠ [online]. UK v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 58-62 [cit. 2014-12-05].

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky