Kurz kritického myšlení

Občankáři společně s odborníky pořádají kurz Kritického myšlení (v rámci projektu VOSK)

Kurz představí kritické myšlení jako schopnost dbát na to, abychom měli dobré důvody pro svá přesvědčení. To obnáší nejen schopnost kriticky posoudit předkládaná zdůvodnění (sem patří schopnost rozpoznat cizí logické chyby či argumentační fauly), ale také schopnost reflektovat vlastní názorová východiska a rozpoznávat osobní motivace pro zastávání určitého názoru, a to jak u sebe, tak u druhých. Tato schopnost se samozřejmě rozvíjí nejlépe praxí, ale k jejímu efektivnímu rozvoji velmi pomáhají základní znalosti z kognitivní psychologie. Základní porozumění tomu, jak funguje lidské myšlení (jaké typické myšlenkové chyby děláme, jak a proč si vytváříme stereotypy, proč se kloníme k určitému názoru navzdory faktům, atd.), umožní Vám i Vašim žákům včas se zastavit a přehodnotit sílu důvodů pro svá přesvědčení, a tím pádem i případně změnit svá rozhodnutí.

Zatímco logika a teorie argumentace jsou častou součástí výuky přímo věnované kritickému myšlení, základy psychologie uvažování a přesvědčení se, pokud víme, neprobírají. V kurzu se tedy zaměříme více na tyto psychologické aspekty kritického myšlení. Cílem kurzu je seznámit účastníky s psychologií myšlení, představit kritické myšlení jako skupinu různých dovedností a na příkladech z různých oblastí ukázat, jak tyto dovednosti použít. V ideálním případě si účastník si tyto dovednosti osvojí natolik, že je bude moci použít i při probírání jiné látky ve svých hodinách.

MÍSTO: Evropský dům (Jungmannova 24, Praha)

DATUM a ČAS: 19. 12. od 9: 30

ÚČAST: ZDARMA (občerstvení zajištěno)

Odborní lektoři: Ing. Mgr. Martin Vraný, PhD., Ing. Ondřej Havlíček, PhD. Lektoři vedou kurz kritického myšlení na FF UK, oba se dlouhodobě zabývají kognitivní psychologií, metodologií vědy a statistikou. (http://www.criticalthinking.cz/about/)

Obsah a struktura:

Jednodenní kurz sestává z několika bloků. Účastníci si některé aktivity přímo vyzkouší v roli studentů/žáků. Tyto bloky jsou doplněny společnými diskusemi a sdílením zkušeností. Účastníci dostanou materiály s  ukázkami metod, postupů či textů přímo využitelnými ve výuce.

Témata:

        argumentační fauly, argumentační mapy, úvod do teorie argumentace

        rozlišení mezi faktickými a hodnotovými soudy, problém zdůvodnitelnosti hodnotových soudů

        psychologie uvažování: rychlé a pomalé myšlení, kognitivní zkreslení

        psychologie přesvědčování, kognitivní disonance

        umět říct “Nevím”, Dunning-Kruger efekt

        interpretace kvantitativních údajů, zavádějící grafy, manipulace s daty

PŘIHLÁŠKA:

Kapacita naplněna

  

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

 

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!