Občankáři na pracovní stáži v Itálii

V rámci projektu VOSK realizovaného za přispění Operačního programu Praha  - pól růstu se učitelé z Prahy mohli zapojit do zahraničních výjezdů ve vybraných členských státech EU. Příprava na stáž probíhala ve spolupráci s místními školami, učiteli nebo učitelskými organizacemi.

První realizovaný výjezd byl ve dnech 12.-15. 5. 2019 do Itálie – konkrétně regionu Apulie. Našimi hlavními cíli bylo seznámit se s výukovým systémem v Itálii, vzdělávacími specifiky regionu a kromě porovnání zkušeností s výukou společenskovědních předmětů i načerpání zkušeností s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Abychom do cíle stáže přijeli dostatečně odborně připraveni, konalo se 6. května 2019  na Gymnáziu Evolution Sázavská setkání všech účastníků. Programem tohoto celodenního setkání bylo za účasti hostů (včetně skypových rozhvorů) přiblížit vývoj a problémy italského vzdělávacího systému. Současně jsme diskutovali svoje zkušenosti s žáky s OMJ a inkluzivním vzděláváním.
Program samotné stáže sestával z návštěv několika typů středních i základních škol, účasti na projektech připravených učiteli se svými studenty, setkání a diskusí s  učiteli a s vedeními jednotlivých škol. Program byl velmi nabytý a po téměř celou dobu byl našim milým doprovodem jeho spolutvůrce pan Silváno Marseglia, dlouholetý prezident mezinárodní Evropské asociace učitelů (Association Europeenne des Enseignants - AEDE).
Celkem jsme v regionu Apulie v rámci stáží navštívili a měli možnost seznámit se podrobněji s výše uvedenou problematikou  na těchto školách:
Liceo delle scienze umane „Palumbo“ v Brindisi
Instituto professionale Alberghiero v Brindisi
Scuola media „Dante Alighieri“ ve Ville Castelli
Instituto Superiore „Pantanelli – Monnet“
Součástí našich stáží bylo kromě zapojení se do programů jednotlivých škol a diskusí i setkání se starostou a přestaviteli města Ceglie Messapica, se kterými jsme mohli diskutovat školskou politiku a místní problémy ve vztahu ke vzdělávání. Shodli jsme se, že je nutné žáky a studenty vést k akceptování kulturní i jiné diverzity a touto různorodostí se inspirovat a využít ji nejen ve vyučování, ale i ve společnosti vůbec.

Po skončení zahraniční stáže na domovských školách proběhlo setkání účastníků stáže s učiteli nebo učiteli předmětových sekcí. Byli na nich seznámeni se systémem a problematikou současného vzdělání v Italii, ale především byli ostatní učitelé seznámeni s příklady dobré zahraniční praxe, které se týkaly jak začlenění žáků s OMJ, tak výuky společenskovědních předmětů a inkluze.

Učitelé pozitivně na stáži a jako příklad dobré a využitelné praxe především hodnotili:

● Výrazný důraz na mezipředmětové souvislosti (zejména v oblasti “service learning”, kde studenti využili italský i anglický jazyk, historii, společenské, řečnické dovednosti, stylizaci textu a mnoho dalšího, aby vytvořili jako projekt turistický program ve městě Brindisi).
● Možnost využít získané dovednosti a znalosti v praxi (při provádění turistů, hotelová škola).
● Časté využití prezentací a z toho vyplývající dobré vyjadřování studentů.
● Propojení teoretické výuky s hudbou (zapojení různých smyslů, emocionální zážitek spojený s probíranou látkou).
● Prohlubování pozitivních vztahů ve třídě se žáky s OMJ, přizpůsobení učební látky jejich začlenění


Ze závěrečných evaluací účastníků vybíráme:
„Všechny navštívené hodiny byly zaměřeny na problematiku akceptování různorodosti, výchovu k toleranci a inkluzi handicapovaných studentů, migrantů, cizinců a sociálně slabých. Ve všech výše uvedených školách jsou tato témata vysoce aktuální.“
Zdena Zubíková

„Naše škola je škola umístěná v samém centru Prahy (Rytířská ulice), proto se nabízí možnost zapojit studenty do turistického ruchu (“service learning”), ale i do aktivit zaměřených na stálé obyvatele MČ Praha 1. Inspirací je především spolupráce, kterou studenti ve škole v Brindisi navázali s vedením města. Zde by se nabízela možnost spolupracovat s představiteli MČ Praha 1. V rámci společenskovědních předmětů vidím jako přínos zejména praktické seznámení s tím, jak funguje městský úřad, jak se vyřizují různá povolení pro venkovní akce, s komunální politikou obecně.“
Karla Čížková

„Po návratu jsme se získanými poznatky seznámily především ředitelku naší školy  …, ale také předsedu předmětové komise ZSV . Problematika inkluze se samozřejmě netýká jen výuky ZSV, ale je aktuální napříč předměty. Veškeré zkušenosti nabyté na stáži jsme dále diskutovali s kolegyněmi a kolegy v předmětových sekcí ZSV a ČJ. Vše užitečné ze stáže chceme uplatňovat ve výuce, především však při práci, která vychází z požadavku přizpůsobení edukačního prostředí žákům. Máme za cíl vést své žáky i kolegy k akceptování různorodosti a rozmanitosti v oblasti kultury, jazyka i sociálního prostředí. Podporovat etnické vědomí každého člověka, jeho etnickou identitu a orientaci.“
Zuzana Moraes Cassin

„Můj obdiv si získaly kolegyně z Komplementární školy Dante Alighieri, které nám představily svůj společný projekt podporující otevřenost vůči spolužákům-cizincům. Tedy projekt, který prohlubuje nejen dobré klima ve třídě (určitě jeden z možných způsobů, jak předcházet třídní šikaně apod.), ale obecně lidské hodnoty, na nichž lze stavět v budoucím životě.“
Jana Šimáčková


Zároveň škola představila zajímavý koncept inkluze, tento program ale rozvíjí již více jak 40 let, tudíž má značné zkušenosti a poznatky. Práce s dysgrafiky a diskalkuliky. Muzikoterapie. Zajímavá je např. pozice učitele pro žáky se speciálními potřebami, což nelze ztotožňovat s funkcí asistenta, tak jak ji známe z našeho školního prostředí.  Škola rozvíjí program „learning by doing“ zaměření na praktičnost a využitelnost poznávaného v praktickém životě.
Propojování společenských věd a jednotlivých předmětů na základě oficiálního dokumentu „dokument 15. května“ kdy si každá škola může volit tento způsob a míru propojení dle své úvahy.
Miroslav Houska

„Patnáctiletí  studenti pracovali na projektu „Průvodce po Brindisi pro turisty“ v rámci několika hodin občanské nauky, angličtiny, francouzštiny a španělštiny. Výstupem měl být  internetový  průvodce historickou částí města  přeložený  do uvedených jazyků.  Studenti nám průvodce a svou práci v hodině prezentovali.  Odpoledne pak pro nás  připravili  dle svého průvodce  prohlídku města vedenou v angličtině, která se nám moc líbila, zapojili se do ní všichni studenti dané třídy.  Snaha o propojení teorie s praxí,  je pro tuto školu jeden ze stěžejních cílů.“
Anna Huliciusová

„Systém inkluze je v Itálii podporovaný a realizovaný od konce 70. let, a dle toho, co jsme měli možnost vidět, je zcela běžný, učiteli i studenty podporovaný. To byla pro mne asi nejvýznamnější zkušenost.
Celkově má účast na stáži splnila má očekávání, cíl,  získala  jsem nové zkušenosti, jak probíhá výuka, inkluze a spolupráce pedagogů i žáků v jiné  evropské zemi.“
Blanka Hniličková

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky