Proč je dobré zapojit se do Veřejné konzultace RVP ZV?

Začněme otázkou. Co je důležitější? Orientace v aktuálním dění, v současném světě a fungování státu, nebo znalost historické perspektivy, tedy jak došlo k současnému stavu?

Odpověď je jasná. Veřejnosti však odpověď jasná není. To, že v naší zemi existuje předmět výchova k občanství, který je postaven na cíleném a aktivním rozvoji demokratických kompetencí, vůbec nereflektuje. Když naše intelektuální elity mluví o kvalitním vzdělávání, mluví o dobře realizované výuce dějepisu. Když média mluví o moderním školství, zmíní výuku dějepisu. Proč?

Protože neví, že máme kvalitní, funkční, moderní vzdělávání k demokracii. Neumí si ho představit. Sami ho nezažili. Je velmi pravděpodobné, že když ředitelé škol místo občanky nechávají třídní učitele dělat administrativu a třídnické hodiny, také neví, že existuje propracovaná metodika toho, jak posilovat demokratické kompetence žáků. A vypadá to, že ani tvůrci RVP ZV si neumí představit, jakou důležitost má výchova k občanství pro českou společnost. 

Charakteristika vzdělávací oblasti člověk a společnost v pracovní verzi RVP pro ZV neúměrně akcentuje dějepis. Zpětná vazba, prostřednictvím které Národní pedagogický institut sbírá zpětné vazby, klade arbitrárně hned dvě otázky na pochvalu novému dějepisu, aniž by se ptala na dotaz klíčový a to, jestli je dán dostatečný prostor pro výchovu k demokracii.

Společnost se pravděpodobně shodne na tom, že vzdělávání má směřovat ke “zmocnění” se tohoto světa. Zmocněním rozumíme znalost, porozumění pro aktivní konání a společenskou změnu. K těmto cílům se můžeme dostat přímo nebo oklikou.

Uveďme si příklad. Mají se zvýšit koncesionářské poplatky nebo zůstat stejné? To je otázka, která je ryze současná. Co žáci potřebují, aby se mohli rozhodnout? Je toho hodně. Například by měli vědět, co jsou veřejnoprávní média (občanka), mohou srovnat Českou republiku s Polskem (občanka), mohou se podívat, jak se Polsko do své situace dostalo (občanka) a pak je cesta nepřímá, podpůrná, kdy se podíváme z historické perspektivy na to, jakou roli hrála média při formování samostatného Československa (dějepis). V obou případech si uvědomíme, jak zásadní je pro společnost role médií. Získáváme podklady pro to, abychom si mohli vytvořit vlastní názor na funkci koncesionářských poplatků. Ale primární je orientace v současném stavu.

RVP nastavuje určité hodnoty a priority. Formulace charakteristik vzdělávací oblasti člověk a společnost má vést k jejich uvědomění. Na prvním místě je vždy dějepis, pak následuje výchova k občanství. Je-li řazení nahodilé, je to špatně. Protože to, co je aktuální, má mít přednost před tím, co je podpůrné pro pochopení aktuálního.

Proč nad zněním obecné charakteristiky oblasti Člověk a společnost nemávnout rukou? Odpověď je jasná. Tady se hraje o čas, o hodinové dotace, o které se občanka s dějepisem dělí. Druhý a čtvrtý odstavec charakteristiky vzdělávací oblasti Člověk a společnost dávají jasně najevo, jak postupovat při tvorbě ŠVP. Po přečtením máme jasno. Když je historické perspektivě dán v novém RVP takový prostor, dějepis je velmi důležitý. Dějepis je základ.

“Vzdělávací obsah je budován na základě historického poznávání a bádání, na základě znalostí a porozumění vlastní roli ve společnosti a postavení člověka v minulém, současném i budoucím světě, porozumění společnosti a světu v nejširších souvislostech, včetně orientace v možnostech udržitelného rozvoje. Důležité je poznávání dějů, skutků, procesů a jevů, které zásadním způsobem ovlivňují vývoj společnosti…” Není to pocit. Takto nevypadá obecná charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Porozumění v souvislostech nemusí znamenat nutně historickou perspektivu, bohužel společnost si to tak zkratkovitě často interpretuje.  Co si představit pod porozuměním “vlastní roli” a “postavení člověka v životě minulém, současném a budoucím” je  otázkou, důležité je, že je vedle dějů, skutků, procesů a jevů zcela upozaděno poznání stavu, ideálně stavu aktuálního. A ten, abychom mohli poznat, potřebujeme prostor a čas.

Do konce května máme možnost vyjádřit se k návrhu RVP pro základní vzdělávání. Měli bychom této příležitosti využít.

   

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky