Projekt VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím

Co je VOSK?
VOSK je zkratka názvu připravovaného projektu vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím, který jsme připravili a který získal podporu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Co VOSK řeší, s čím pomůže učitelům?
V Asociaci jsme došli k závěru, že výuku určitých témat, ať už z oboru občanské výchovy, ZSV či historie, je často třeba pojmout zcela nově. Je třeba použít činit formy a metody, kdy cílem není výklad a popis
samotného tématu, ale kdy je toto téma využito jako nástroj či prostředek k získání určité kompetence, vhledu do problematiky či jako zobrazení určitého hodnotového postoje a jeho kritického zhodnocení u studentů. Připravili jsme proto projekt, kterým přispějeme ke zvyšování kompetencí učitelů a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inovativní a kvalitní výuku.  V rámci projektu bnabízíme celkem dva kurzy. Jedná se o kurz Mytologie sounáležitosti zaměřený na výuku průřezového tématu multikulturní výchovy, a kurz metodiky výuky moderní historie zaměřené na porozumění pojmů demokracie, spravedlnost, rovnost, občanství, lidská a občanská práva Občanka v souvislostech. Další informace o kurzech a možnost přihlášení je ZDE.
Projekt VOSK dále zprostředkovává pedagogům kvalitní metodiky výuky hodin k uchopení témat týkajících se multikulturalismu. Pro lepší zažití moderních metod výuky
jsou naplánovány zahraniční stáže učitelů. Poznatky z těchto stáží poté účastníci zprostředkují kolegům ze svých domácích škol. Nedílnou součástí projektu je program workshopů a sdílení
metodik dobré praxe.

Co je cílem projektu VOSK?
Cílem projektu je primárně zvyšování kompetencí učitelů a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro zlepšení inkluzivní, inovativní a kvalitní výuky.
Dílčí cíle vedoucí k naplnění hlavního cíle jsou následující:
A) Vytvořit materiály, obsah a zrealizovat výuku kurzu Mytologie sounáležitosti
B) Vytvořit materiály, obsah a zrealizovat výuku kurzu Občanka v souvislostech
C) Publikace vybraných metodik na webu Občankářů.
D) Připrava a průběžná realizace pravidelných workshopů (Letní škola občankářů) za účelem sdílení dobré praxe mezi učiteli po dobu trvání projektu
E) Realizace zahraničních stáží pro vyučující a následné proškolenit jejich kolegy z domácích škol.

Co si od projektu VOSK slibujeme?
Od projektu očekáváme obecné zvýšení kvality vzdělávání v rámci předmětů jako ZSV, občanská výchova, dějepis a jazykové vzdělávání. Očekáváme, že se naučíme kvalitně
zapracovávat průřezové téma multikulturalismu do všech relevantních předmětů. Očekáváme, že učitelé, kteří projdou nabízenými kurzy budou schopni zaměřit svou výuku směrem k problémům,
jimiž se dnešní společnost zabývá, budou schopni dát do souvislosti teoretické zázemí svých předmětů s aktuálními společenskými jevy a na základě znalosti faktů ve svých předmětech (v tomto případě zejména dějepisu, občanské výchovy) vysvětlit žákům a studentům příčiny celospolečenských jevů a kulturních fenoménů dneška. Očekáváme, že naši absolventi získají jak podněty, tak i konkrétní výukové materiály jak kvalitně vést žáky ke kritickému myšlení, k odmítání předsudků a stereotypů, násilí, porušování práv jednotlivců a menšin a extremistických projevů. Prostřednictvím workshopů a přenosu zkušeností ze zahraničí očekáváme, že dojde k transferu dobré praxe mezi jednotlivými učiteli, a to jak z pohledu metodického (například tandemová výuka, různé modely studentské projektové výuky, zážitkové učení, učení pomocí hraní rolí, intenzivní výjezdy zaměřené na témata výuky), tak z pohledu uchopení kontroverzních či problematických témat (interpretace historie 20. století, probírání kulturních stereotypů a jejich prevence, eliminace projevů intolerance apod.). Připravujeme vytvoření databáze kvalitních metodik hodin na relevantní témata, čímž se významně usnadní přístup k jednotlivým hodinám.

Komu je VOSK určen?
Cílovou skupinou jsou primárně členové našeho sdružení, nicméně projekt je otevřen i širší skupině všech učitelů základních, středních a středních odborných škol. Oborově se primárně zaměřujeme na učitele jejichž předměty obsahují průřezové téma RVP multikulturní výchovy. Jedná se typicky o učitele občanské výchovy a ZSV, dějepisu či historie, zeměpisu či geografie, cizích jazyků a dalších.
Podpořenou skupinou tohoto projektu jsou učitelé na území Hl.m. Prahy.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR


 

 

 

Obrázky: 
   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!