Filosofie technologií

Lekce vznikla ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd. Vychází z přednášky dr. doc. Ritter, Člověk a technologie: nepřátelství, či symbióza?, kterou naleznete v odkazu

Umělá inteligence, environmentální krize, technologie, filosofie…Původně měla tato lekce vést pouze k zamyšlení nad výzvami, které přináší rozvoj moderních technologií. Pak jsem ale jela do Dublinu, kde jsem v MHD zjistila, že přemýšlím nad tím, jak design dublinské městské hromadné dopravy ovlivňuje mé vnímání samotného města. Nový způsob přemýšlení jsem si přenesla z přednášky Martina Rittera  "Člověk a technologie: Nepřátelství, či symbióza?".

Podařilo se přenést detailní a náročný filosofický způsob uvažování o technologiích do formy, která zaujme i teenagery? Vyzkoušejte lekci o vlivu technologií na jedince a svět a zároveň filosofické cvičení se spoustou obrázků. Můžete si vybrat, jestli vás zaujme jako celek nebo jen její části.

 

Klíčová slova:
filosofie, technologie, environmentalismus, fenomenologie, postfenomenologie

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana

Doporučený věk:
14+

Délka:
2-4 vyučovací hodiny

Pomůcky:
počítač, projektor, internet, pracovní listy

Anotace přednášky:

doc. Martin Ritter, Člověk a technologie: nepřátelství, či symbióza?
Jak úzká je svázanost člověka a techniky a lze si představit člověka bez techniky? Přednáška, kterou lze chápat jako úvod do současné filosofie techniky, načrtne tzv. post-fenomenologický směr, který se zaměřuje na zkoumání vztahů mezi jednotlivcem a technikou, a poté se obrátí k hrozbám, které dnes v souvislosti s technikou pociťujeme nejen jako jedinci, nýbrž jako celé lidstvo. Jde na jedné straně o hrozby spojované s umělou inteligencí, jejíž emancipace a možné nadvlády nad lidstvem se někteří obávají, na straně druhé o hrozby spojené s tím, že lidské technologie způsobují rozklad ekologického systému Země (nejčastěji spojovaný s tzv. klimatickou změnou). V kontextu těchto globálních témat se přednáška zaměří na pojem antropocénu, jenž označuje novou geologickou epochu, v níž se lidstvo stává geologickou silou zásadně přetvářející naši planetu.

YouTube video: 
Martin Ritter: Člověk a technologie
Martin Ritter: Člověk a technologie
Spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky