Tóra, Nový zákon a Korán

Poslechněte si do češtiny přeložené a do mluveného slova převedené úryvky ze Svatých písem všech tří monoteistických náboženství, judaismu, křesťanství a islámu.

Nabízíme vám odkazy, v nichž Jaroslav Achab Haidler předčítá přeložené pasáže:

Tóra ZDE

Tóra – vlastně „naučení“, abychom dokázali rozvažovat a na základě toho také konat, reprezentuje v hebrejském myšlení jednak tzv. *chumaš (pětikniží – pět knih Mojžíšových), zároveň však také celou hebrejskou část bible, ale rovněž dokonce i talmud, halachu a tradici. Na této stránce najdete (ke stažení anebo pouze k poslechu) soubory kompletního textu kánonu hebrejské bible. Jsou rozděleny tradičně do tří částí: Tóra (samotných pět Mojžíšových knih), tzv. Proroci – Nevijim (prorocké knihy, kam podle židovské tradice nepatří pouze bibličtí proroci, ale také knihy Jozue, Soudců atd.) a nakonec i tzv. Spisy – Chtuvim (knihy poetické, naučné apod. jako např. Přísloví, Svitky apod.)


Nový zákon ZDE

Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible. Jejich obsahem je působení a kázání Ježíše z Nazareta a počátky křesťanství jakožto víry v Ježíše Krista. Jednotlivé spisy Nového zákona vznikly zhruba mezi léty 50 a 150 našeho letopočtu, byly napsány řecky a shromážděny jako závazný soubor (kánon) ve 2. až 4. století. V té době už byly přeloženy do několika jazyků a rozšířeny po celém území tehdejší Římské říše.


Korán ZDE

Korán (arabsky قرآن qur’ān; nejčastěji odvozováno od قرأ qara’a číst, recitovat, přednášet, pak by قرآن znamenalo asi „určeno ke čtení“, „určeno k recitaci“; „určeno k přímému přednášení posluchačům“ někdy také od قرن qarana spojovat, pak by to znamenalo „spojené“ nebo „spojení“, totiž spojení všech Božích zjevení, dříve přepisováno také Alkoran) je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení Mohamedovi. Muslimové věří, že súry koránu mu diktoval sám anděl Gabriel (V judaismu archanděl – padlý anděl, černý anděl. V křesťanství však Gabriel sehrává zásadní pozitivní úlohu při zvěstování Panně Marii a vtělení syna, Ježíše Krista. Právě on je zvěstovatelem božího poselství Marii a otci Jana Křtitele Zachariášovi.). Muslimové věří, že Korán je jediným nepozměněným Slovem Božím, což může být tvrzení pravdivé, ovšem pouze tehdy, hovoříme-li o originále. Četné nejasnosti v překladech do jiných jazyků mohou obsah originálu zkreslovat. 2 originální přepisy se nyní údajně nacházejí v Taškentě a v muzeu Topkapi ve městě Istanbul. Minimálně pět exemplářů bylo zasláno do Mediny, Mekky, Kúfy, Basry a do Damasku. Součastně byl vydaný příkaz spálit veškeré soukromé opisy Koránu.

Korán je základem islámského vyznání. Jakožto „svatá kniha islámu“ bývá srovnáván s křesťanskou biblí. Ačkoliv se toto srovnání nabízí, od bible se korán jasně odlišuje formou i obsahem.

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky