Trestní právo, trestní odpovědnost (mladistvých) a trestní řízení

RVP: OBČAN A PRÁVO od Anny Kasíkové (Street Law)

orgány právní ochrany – funkce a úkoly, právnické profese; účel a průběh občanského soudního řízení; orgány činné v trestním řízení, jejich úkoly; systém právního poradenství, činnost a úkoly občanských poraden

Anotace:
Základní vhled do trestního práva (prameny, dělení, trestný čin X přestupek a jejich druhy, trestní řízení), jehož součástí je i část o trestní odpovědnosti mladistvých, tj. upozorňuje na rozdíly mezi tím, spáchá-li trestný čin osoba mladistvá a dopustí-li se ho dospělý.

Během 90 minut rozvinou schopnost týmové práce a argumentace a naučí se základně orientovat v trestním právo a trestním zákoníku.

Klíčová slova:

trestní právo, trestní odpovědnost, trestní odpovědnost mladistvých, trestní řízení, hmotné a procesní právo, veřejné a soukromé právo, trestný čin, přestupek, prameny trestního práva, okolnosti vylučující protiprávnost, druhy trestů

Průřezová témata:

Úvod a prameny

Trestní právo hmotné X trestní právo procesní

Trestné činy a přestupky a jejich druhy

Trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost mladistvých

Okolnosti vylučující protiprávnost

Trestní řízení

Doporučený věk:

13 – 15 let (cca kvarta víceletého gymnázia, 9. třída ZŠ), pokud nevynecháme podrobnosti, které prezentace obsahuje, lze použít i pro starší, až pro maturanty

Délka:

90 minut (záleží na tom, jaký prostor dá vyučující aktivitám a diskuzím a jak budou děti spolupracovat)

Pomůcky:

promítací plátno
přístup k internetu
tiskárna
prezentace
papíry - aktivita na trestné činy (tolik, kolik je skupinek žáků po zhruba pěti) plus řešení pro učitele
trestní zákoník (ideálně na promítačce, např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 )

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!