Trestní právo, trestní odpovědnost (mladistvých) a trestní řízení

RVP: OBČAN A PRÁVO od Anny Kasíkové (Street Law)

orgány právní ochrany – funkce a úkoly, právnické profese; účel a průběh občanského soudního řízení; orgány činné v trestním řízení, jejich úkoly; systém právního poradenství, činnost a úkoly občanských poraden

Anotace:
Základní vhled do trestního práva (prameny, dělení, trestný čin X přestupek a jejich druhy, trestní řízení), jehož součástí je i část o trestní odpovědnosti mladistvých, tj. upozorňuje na rozdíly mezi tím, spáchá-li trestný čin osoba mladistvá a dopustí-li se ho dospělý.

Během 90 minut rozvinou schopnost týmové práce a argumentace a naučí se základně orientovat v trestním právo a trestním zákoníku.

Klíčová slova:

trestní právo, trestní odpovědnost, trestní odpovědnost mladistvých, trestní řízení, hmotné a procesní právo, veřejné a soukromé právo, trestný čin, přestupek, prameny trestního práva, okolnosti vylučující protiprávnost, druhy trestů

Průřezová témata:

Úvod a prameny

Trestní právo hmotné X trestní právo procesní

Trestné činy a přestupky a jejich druhy

Trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost mladistvých

Okolnosti vylučující protiprávnost

Trestní řízení

Doporučený věk:

13 – 15 let (cca kvarta víceletého gymnázia, 9. třída ZŠ), pokud nevynecháme podrobnosti, které prezentace obsahuje, lze použít i pro starší, až pro maturanty

Délka:

90 minut (záleží na tom, jaký prostor dá vyučující aktivitám a diskuzím a jak budou děti spolupracovat)

Pomůcky:

promítací plátno
přístup k internetu
tiskárna
prezentace
papíry - aktivita na trestné činy (tolik, kolik je skupinek žáků po zhruba pěti) plus řešení pro učitele
trestní zákoník (ideálně na promítačce, např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 )

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

Komentáře

Úplně super. Využiji i na střední škole. Děkuju!!!!!

Dita

Dobrý den, bylo by možné zaslat i správné seřazení trestných činů? (Od nejzávažnějších po nejméně závažné)?
Děkuji Jana

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky