Úvod do vývojové psychologie

RVP: ČLOVĚK JAKO JEDINEC

osobnost člověka – charakteristika osobnosti, její typologie; vývoj a formování osobnosti v jednotlivých etapách lidského života; význam celoživotního učení a sebevýchovy

autor: Aneta Fodorová

Anotace:

Tato lekce otevírá téma vývojové psychologie na pozadí obecného pojetí vývoje. Studenti se nejprve sami zamýšlí nad vývojem, uvědomí si základní distinkci mezi ontogenezí a fylogenezí. Dále se studenti zamýšlí nad faktory, které ovlivňují ontogenetický vývoj člověka. Lekce stručně představuje nejvýznamnější pojetí lidského vývoje a jejich autory. Na závěr je provedeno shrnutí a zopakování.

Klíčová slova:

vývoj, ontogeneze, fylogeneze, kognitivní vývoj, psychosexuální vývoj, psychosociální vývoj, determinanty vývoje

Doporučený věk:

14-18 let

Délka:

45 minut

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky