Evaluace Zimní školy Občankářů 2024

Témata:

den první Střední a Blízký východ se zaměřením na Írán a den druhý Vězeňství

 

První den se konal v Americkém centru:

Instagram: @AmerickeCentrum and @USEmbassyPrague.

Druhý den se konal na Gymnáziu Evolution.

Mnohokrát oběma institucím děkujeme za propůjčení prostor.

Účastníků bylo 51.

Komentáře samotných účastníků:

Konečně mi někdo vysvětlil téma Blízkého východu. Z pozice občana ČR je mnohdy neuchopitelné rozklíčovat, co se a hlavně proč a jak se děje. Lidsky na mě přednášející přenesli svůj klid, zapálení a a si i odvahu věnovat se tomuto tématu v terénu. Seznámila jsem se s kolegy, zase zjistila nové zdroje, metody, ...

Každá škola občankářů je pro mne velmi obohacující. Informačně, didakticky i lidsky. Během nich načerpám nejen mnoho nových informací, obohatím ducha, ale také se setkám s lidmi, které zajímají podobné věci, tříbím si při rozhovorech s nimi své názory, získávám novou inspiraci a dá se říci vzletně i "novou krev do žil". Děkuji za možnost se těchto akcí účastnit a organizátorům za vždy až neuvěřitelně nabitý program,

Pracuji v oboru poměrně dlouhou dobu, co se týká praxe - Léčba závislosti pod J. Skálou, práce v DD, DVÚ, PPP, učitelství na nejrůznějších školách (ale i dalších předpokladů - výcvik BIG SUR, studium FF UK, PdF UP, FTVS UK atd.), obvykle pod nálepkou "všude jsem byl". Na Zimní škole nebyla ani jedna přednáška, ve které bych se neposunul. Neuvěřitelné. Ještě se z toho vzpamatovávám. Další přidanou hodnotou bylo setkání s dalšími účastníky akce, zejména s těmi začínajícími a hledajícími. Občanka je velmi specifický semi - obor (zahrnující mnoho samostatných věd), ve kterém jde o důraz na postoje. I když školské společenství často z těchto důvodů nahlíží na předmět jako na jakousi výchovu, která patří spíše do kompetence rodičům, bez potřebné reflexe (a s o to větší časovou dotací v ředitelně, sborovně aj.) pak řeší urgentně (a často zmatečně) všechny ty šikany, závislosti, úzkosti, hodnoty, bezpečí a směřování. Podobné akce mají šanci najít v našem novodobém bloudění smysl (nebo alespoň naději).

Dobrý den. profesně i lidsky mne setkání nabíjejí. Informacemi, nadějí, novou chutí pouštět se do čeření stojatých vod. Čerpání přímo od expertů v oboru je pro mou práci velkým obohacením. Jako kantorce z provinčního městečka mi taková možnost v běžné praxi chybí. V každodennosti někdy chybí síla, čas jít do hloubky, a to jak při samostudiu konkrétní problematiky, tak i sdílení vědomostí se studenty. Díky Občankářům a jejich aktivitám se nám do rukou dostávají prostředky, argumenty proti tmářství:-) a zabedněnosti. Oceňuji propojení teorie a praxe. Otevřenost pro kladení dotazů a ochotu na ně odpovídat. Jsem vděčná za sdílení s kolegy, za prostor ke tříbení názorů, za bezpečné a inspirativní prostředí. Vzhledem k tomu, jak dobrou profesní pověst mají Občankáři vybudouvanou, jak rychle se jimi nabízené akce naplňují, je zřejmé, že je jejich přínos pro vzdělávání učitelů, kteří pak dál ovlivňují své studenty, nesporný.

Dvoudenní setkání a přednášky jsem absolvovala poprvé a jsem úplně nadšená vysokou úrovní i entuziasmem přednášejících. Probraná témata mohu hned předat žákům a těším se na jejich reakce. Nemohu nic vytknout, tématicky úplně super. Vězeňství - přímé setkání se ženou, která má za sebou uvěznění a drogovou závislost, na mne udělalo neskutečný dojem. Zároveň jsem slyšela hodně o prevenci návykových látek od organizace Magdaléna, která má dobře udělaný celý program pro školy. A na závěr mého hodnocení páteční program o Íránu a Blízkém východě byl neskutečně nabitý aktuálními informacemi, o tomto tématu se ve školách moc nemluví, takže opět se těším na předání žákům v rámci Občanky. Neskutečně mi to pomohlo v těchto tématech na přípravách do hodin. Děkuji

Setkání, které vaše organizace pořádá, jsou pro mě velkou inspirací do výuky. Zejména pro to, že potkám odborníky, ke kterým bych se sama vlastně ani nedostala, a zároveň i své kolegy, kteří mají zkušenosti z výuky. Propojení všech těchto lidí, zlepšuje mou kvalifikaci, jak po odborné stránce v řadě aktuálních témat, tak i po pedagogické stránce, protože mohu neustále vylepšovat své hodiny. Člověk tak ví, že neustrne, a to je v dnešní době v humanitních vědách to úplně nejdůležitější. Je to rozhodně velmi dynamický obor, a proto vzájemné sdílení informací i zkušeností vnímám jako důležitý faktor a jsem vděčná, že s tím pomáháte.

Byl jsem zde úplně poprvé, moc se mi líbil program a interaktivní přednášky, které nebyly vedeny jen formálně. Pojetí bylo zajímavé, oceňuji zejména odborníky z praxe. Profesně mi to pomohlo nejen v rámci výuky občanky, ale také ve výkonu funkce metodika prevence. Ačkoliv mám státní zkoušku z Trestního práva a tudíž většinu informací jsem znal, i tak jsem si rozšířil obzory. Lidsky to bylo příjemné sdílení zkušeností, což je nejen pro pedagogickou praxi velmi přínosné a zejména potřebné. Je fajn vidět, že je nás víc :-)

Tradičně vynikající akce, která spojuje odborníky z praxe a didaktickou aplikaci nově získaných poznatků. Oceňuji prostor pro síťování s kolegy z jiných škol. Náhled na problematiku nejen od odborníků, ale i od kolegů vyučujících je něco, co mě profesně velmi posouvá. Také velmi oceňuji, že se jedná o akci, která propojuje vyučující napříč celou republikou. To, že pro mne není finančně zatěžující, je velký bonus, který by hrál roli v tom, zda bych si zimní (potažmo letní) školu mohla dovolit.

Velmi dobře sestavený program k tématu: Írán z pohledu akademika, který se tématu věnuje- vysvětlení, jaký hráč je Írán na Blízkém východě Jak je to na Íránu s cenzurou a pohled novináře Vše připravené tak, ze jsem strávila den v příjemném prostředí a byly mi předloženy informace, které bych hledala několik večerů.Navíc rovnou doplněno i vhodnou aktivitou, kterou po vyzkoušení , které proběhlo na závěr semináře mohu rovnou použít ve škole, to je prostě luxus, moc děkuji.

Velmi srozumitelnou formou vysvětlena klíčová pozice Íránu v oblasti. Užitečné i mezipředmětově, tj. ZSV (politologie, sociologie), ale také dějepis (historie oblasti), ale současně i čeština (cenzura) - info bych ráda poskytla kolegům (češtinu neučím) a zeměpis (opět, info bych ráda poskytla kolegům). Velmi profesionální, velmi lidský přístup. Děkuji, že jsem se mohla účastnit :-)

Datum: 16. 2. - 17. 2. 2024

Místo: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 a Gymnázium Evolution, Sázavská 830, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Úvod:

Účastníci Zimní školy jsou výjimeční odborníci a pedagogové, kteří se věnují občanské výchově a příbuzným oborům. Jejich nadšení a touha po neustálém profesním růstu je zřejmá z jejich aktivní účasti na akcích, jako je Zimní škola. Tito účastníci nejenže hledají nové přístupy a informace pro svou práci ve výuce, ale také jsou odhodláni propojit teorii s praxí a sdílet své zkušenosti s kolegy z různých škol a regionů. Jejich zájem o aktuální témata, zejména v oblasti mezinárodní politiky a situace na Blízkém východě, ukazuje jejich široký rozhled a schopnost přizpůsobit se dynamickým vývojům ve světě. Tito účastníci jsou zkrátka nejen aktivní a motivovaní, ale také výjimečně schopní přinášet nové myšlenky a nápady do své pedagogické praxe.

Na základě výstupů z evaluace zpracoval ChatGPT profil účastníků Zimní školy Občankářů, kterým tímto děkujeme za krásnou zpětnou vazbu.


Metodika evaluace:

Pro interní potřeby a pro potřeby poskytovatele grantu jsme provedli dvoufázovou evaluaci Zimní školy. 

První fázi jsme nazvali preevaluace. V rámci ní jsme zjišťovali místo a typ školy účastníků. Ti jsou ze všech typů základních a středních škol napříč republikou s převládajícím množstvím účastníků z Prahy a okolí. Dále nás zajímalo, jak profesně zkušení v oboru jsou, což jsme nepřímo odvozovali z let praxe. Účastníci byli velmi rovnoměrně rozdělení na třetiny od těch, kteří mají od jednoho do pěti let praxe, druhá třetina šest až deset let praxe a třetí deset let a více.  V reálu se ukázalo, že zejména začínající učitelé byli ti, kteří se nejvíce z akce omlouvali, takže nám z nich zpětnou vazbu vyplnilo jen 24 procent (40 procent praxe 6-10 let, 35 procent 11 let a víc).

Prezenčně jsme se doptali na to, že zhruba polovina účastníků Zimní školy byla na vzdělávací akci Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s.  (dále jen Občankáři) poprvé.

Zájemce o vzdělávací akci jsme nechali oznámkovat svou znalost problematiky Blízkého a Středního východu stejně jako schopnost o dané problematice vyučovat po jednotlivých tématech každého dne školení. Následuje přehled otázek a odpovědí před vzdělávací akcí a po ní:

 1. Oznámkujte se jako ve škole, na kolik se cítíte po odborné stránce  vzdělaní v problematice Středního a Blízkého východu se zaměřením na Írán (den 1).

Před školením:

Po školení:

 1. Oznámkujte se jako ve škole, na kolik se cítíte po metodické stránce  kompetentní učit problematiku Středního a Blízkého východu se zaměřením na Írán (den 1).

 1. Oznámkujte se jako ve škole, kolik toho víte o iránských hybridních operacích. 


 1. Oznámkujte se jako ve škole, kolik toho víte cenzuře a jejích dopadech v Iránu. 

 1. Oznámkujte se jako ve škole, kolik toho víte o teroristických organizacích Středního  a Blízkého východu.

 1. Oznámkujte se jako ve škole, na kolik se cítíte po odborné stránce  vzdělaní v problematice českého vězeňství  (den 2).

 1. Oznámkujte se jako ve škole, na kolik se cítíte po metodické stránce  kompetentní vzdělávat o problematice českého vězeňství  (den 2). 

 1. Oznámkujte se jako ve škole, kolik toho víte o problematice trestání a trestních sazeb v českém soudnictví (den 2).

 1. Oznámkujte se jako ve škole, kolik toho víte o proměně člověka ve vězeňském prostředí  (den 2). 

 1. Oznámkujte se jako ve škole, kolik toho víte o reintegraci lidí do společnosti po výkonu trestu  (den 2). 

 1. Oznámkujte se jako ve škole, jak jste vzdělaní v problematice prevence závislostí  (den 2).

Shrnutí z preevaluace je takové, že účastníci před školením měli menší povědomí o problematice Blízkého a Středního východu oproti tématu vězeňství, nicméně prostor pro rozvoj teoretické i praktické části odbornosti pedagogů zřetelně je na místě.

Shrnutí z evaluace je takové, že setkání na Zimní škole mělo silný pozitivní dopad na to, jak se účastníci cítí teoreticky a prakticky vybaveni k výuce daných témat.

 


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


S přáním úspěšného a inspirativního vyučování,
Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:
https://www.obcankari.cz/podporte-nas
 

Obrázky: 
PřílohaVelikost
PDF icon zimni_skola.pdf654.72 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky