Společné stanovisko profesních a odborných organizací k revizi RVP ZV

Vzhledem k znepokojivému postupu MŠMT při revizi RVP ZV zveřejňujeme stanovisko profesních a odborných organizací. Výrazné nedostatky revize RVP ZV přiměly celou řadu významných aktérů, kteří působí na poli občanského vzdělávání, ke společnému vyjádření. Otevřený dopis, který byl dne 17. 2. zaslán na MŠMT, podepsalo celkem 13 organizací. Postupem času se ke stanovisku připojují další organizace.

Přepis otevřeného dopisu (originál naleznete v příloze):

 

 

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Ing. Robert Plaga, Ph. D.
              &
PhDr. Jindřich Fryč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

V Praze 14. února 2021
Stanovisko k revizím RVP ZV

Vážený pane ministře,
vážený pane státní tajemníku,
zde je stanovisko profesních a odborných organizací k revizi rámcového vzdělávacího plánu pro základní školy.
S revizí nesouhlasíme a to z následujících důvodů:


1. KOMUNIKACE A PROCES
Návrh revize nám jakožto profesním a odborným organizacím nebyl dán k diskuzi. Vzhledem k faktu, že k revizi neproběhla tisková konference, obec odborníků ani veřejnost nedostala prostor k vyjádření, neproběhlo meziresortní připomínkové řízení. V celém procesu chyběla participace a transparentnost, která je často zmiňována ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategická linie 4: Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce).

2. OBSAH
Kromě nedostačující komunikace je výsledek revize RVP nevyhovující po stránce obsahové. Kromě informatiky není obsah RVP ZV reformulován, není inovován, je jen a pouze redukován.
Argument, že redukovaný obsah v určité vzdělávací oblasti dává škole prostor věnovat se tématu více do hloubky, není validní, protože jde ruku v ruce s redukcí počtu vyučovaných hodin v dané vzdělávací oblasti. Nejen s ohledem na dobu, kdy celá společnost prochází bezprecedentní situací a vláda apeluje na sounáležitost občanů, se jeví vyškrtnutí očekávaných výstupů týkajících se vzájemné solidarity, nenásilného řešení konfliktů a ocenění přínosů spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů, jako naprosté nepochopení významu formálního vzdělávání při budování odolné, soudržné a udržitelné demokratické společnosti.


3. PRIORITY
Počet vyučovaných hodin vzdělávací oblasti odkazuje na jeho důležitost v rámci systému. Dochází-li k redukci hodin, je to signál, že ministerstvo a společnost nepřikládá dané oblasti váhu. Ve Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je přitom výslovně uvedeno, že se oblast občanského vzdělávání bude posilovat:
“S ohledem na měnící se prostředí a společenský vývoj budeme v rámci podpory počátečního, ale i dalšího vzdělávání posilovat oblast občanského vzdělávání, jehož cílem je vybavit občana kompetencemi potřebnými pro zodpovědný život v demokratické společnosti, tj. dovednostmi i znalostmi k zastávání a prosazování demokratických hodnot a postojů, ochraně lidských práv a rozvoje občanské soudržnosti.”
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ se zavazuje, že:
“U žáků budeme rozvíjet schopnost jednat jako zodpovědný občan, dbát o ochranu lidských práv, udržitelný rozvoj a plně se podílet na občanském a společenském životě na základě porozumění sociálním, ekonomickým, právním, environmentálním a politickým pojmům a strukturám, jakož i celosvětovému vývoji a udržitelnosti. Podstatná je též mediální gramotnost, schopnost uvažovat o sobě, účinně nakládat s časem a informacemi, spolupracovat v týmech a disponovat povědomím o rozmanitosti.”

Se stávajícím počtem hodin pro vzdělávací oblast Člověk a společnost a s redukcí klíčových hodnotově postojových očekávaných výstupů těchto cílů dosáhnout nelze.

S ohledem na výše uvedené výtky k revizím RVP ZV požadujeme:

zahájení odborné diskuse na úrovni MŠMT a kontinuitu činnosti odborných platforem při odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR;
• transparentní představení zadání a plán MŠMT na revizi vzdělávacích programů (Strategická linie 1), která má proběhnout v dalších letech, a to v souladu s principy participace a spolupráce deklarované ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+;
• podrobení současného materiálu RVP ZV efektivní revizi, požadujeme stažení současného RVP ZV s nově navrhovanými změnami; dodržení závazků vyplývajících ze Strategie 2030+, tj. požadujeme posílení vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Mgr. Tereza Vodičková
předsedkyně Asociace učitelů OV a ZSV

Mgr. Kristýna Hrubanová
předsedkyně NaZemi

Mgr. Tomáš Hazlbauer
ředitel Centra pro demokratické učení

Mgr. Tomáš Habart
Člověk v tísni

Mgr. Ondřej Horák
ředitel Centra občanského vzdělávání

Mgr. Terezie Stiborková
ředitelka Antikomplexu

Ing. Jiří Krist
předseda Výboru Národní sítě MAS

Hana Korvasová
ředitelka Lipky

RNDr. Jiří Kulich,
ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER

Mgr. Vít Dostál, Ph.D.
ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Michal Miko
ředitel RomanoNet

Zuzana Schreiberová
ředitelka Multikulturního centra Praha

RNDr. Ivana Bursíková
ředitelka Agora CE

Nadace VIA
Michaela Rázgová programová ředitelka

CEVRO, z.s.
Mgr. Šimon Zajíček

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Vladimír Bartovic

Terezínská iniciativa
Marie Smutná

Forum 2000
Jakub Klepal

DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv
Sabina Malcová
Ředitelka

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ
Anna Demchuk

Pavel Tomáš Řehák
Mladí občané, z.s.

   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky