Kdo všechno je dnes Pražanem? Sondy do rozmanitých tváří velkoměsta 

Multikulturní centrum Praha připravilo vzdělávací program pro pražské střední školy, který tematizuje Prahu jako tradičně kosmopolitní město tvořené pestrou směsicí obyvatel rozličných národnostních, kulturních či sexuálních identit. Jak se vyvíjelo jejich vzájemné soužití? Kdo všechno v Praze žije dnes a co o sobě vlastně víme? Vzdělávací program kombinuje zážitkovou pedagogiku s projektovou výukou. Je zaměřený na prevenci xenofobie, rasismu a homofobie.

V interaktivních workshopech na téma migrace, soužití Romů s majoritou, postoj k subkulturám či sexuálním menšinám se žáci seznámí s pojmy jako je identita, národ, majorita či menšiny. Porozumí mechanismům vzniku negativních stereotypů, roli médií v tomto procesu a uvědomí si historickou proměnlivost hranic mezi normalitou a jinakostí. Workshopy, jejichž smyslem je rozvoj kritického myšlení a argumentačních dovedností studentů, využívají nejnovější trendy v interkulturním vzdělávání, osobnostně sociální výchově a zážitkové pedagogice. Žáci též získají možnost účastnit se tematických procházek a exkurzí do institucí, jako je Český Rozhlas, Centrum současného umění DOX, Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum audiovizuální historie Malach, Společnost pro queer paměť či Integrační centrum Praha.

Společně s nimi budou žáci realizovat vlastní žákovské projekty. Jejich smyslem je podnítit žáky k samostatnému zpracování některého z témat vzdělávacího programu a rozvíjet jejich poznání a zkušenosti praktickou činností a experimentem. Výstupy žákovských projektů budou představeny na závěrečném jarmarku projektů a publikovány na webu. 

Vzdělávací program doplňuje vzdělávací oblast Člověk a společnost či Společenskovědní vzdělávání, případně průřezová témata jako Občan v demokratické společnosti, Multikulturní výchova, Mediální výchova či Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Součástí vzdělávacího programu je rovněž vzdělávací modul pro pedagogické pracovníky zaměřený na posílení kompetencí v oblasti multikulturní výchovy a projektového vzdělávání.

Projektové aktivity zrealizujeme na vaší škole zdarma. Máte-li zájem dozvědět se více, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, budeme se těšit na spolupráci.
Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha
mob: 728 657 089 e-mail: jan.ditko@mkc.cz


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky