Občankáři realizují grantový projekt

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. se chystá realizovat v roce 2018 a 2019 projekt VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím spolufinancovaného Sociálními fondy Evropské unie a Hlavním městem Praha. Zveřejňujeme zde jeho klíčové aktivity, jejich obsah a výstupy.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

Klíčová aktivita č. 1. a č. 2.

Od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018, tedy po dobu 12 měsíců, proběhne vývoj 2 kurzů pro pedagogy v rámci programu DVPP. V rámci přípravy dochází k tvorbě obsahu kurzů, koncepce dílčích témat a aktivit, přípravě prezentací. Jsou připravovány materiály pro účastníky kurzu. IT specialista implementuje e-learningového nástroje Tato klíčová aktivita probíhá kontinuálně od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2018, tedy po dobu 10 měsíců. IT specialista vytváří webovou aplikaci bez nutnosti lokální instalace programu na uživatelské počítače, se zabezpečeným přístupem s heslem s odlišením jednotlivých entit: lektor kurzu, uživatel systému, účastník kurzu. IT specialista zohledňuje potřeby vývojářů kurzů v podpoře textových i multimediálních vstupů v obvyklých formátech a interaktivních prezentací, kvízů a testů. IT specialista dále vytváří komunikační modul umožňující sdílení informací mezi účastníky a lektory kurzů a mezi účastníky navzájem s přístupem pro účastníky i po skončení kurzu za účelem kontinuálního sdílení dobré praxe

Současně proběhne supervize vyvíjených metodik a náplní kurzů, průběžně i metodický dohled nad kvalitou výstupů vývoje, redakce jednotlivých kurzů, věcná konsolidace výstupů. Kurzy budou vyvíjeny na základě konzultací s odbornými poradci z řad vysokoškolských pedagogů, profesionálů zabývajících se novými metodami výuky u nás a v zahraničí. E-learningovým kurzům momentálně probíhá akreditační řízení MŠMT v rámci DVPP. Výstupem této přípravné fáze bude kompletně připravený kurzy Problematika tolerance a multikulturalismu ve školách - Mytologie sounáležitosti a Moderní události v historických paralelách - Občanka v souvislostech a jejich úspěšná registrace kurzů v ramci DVPP.

V přípravné fázi je E-learningový kurz "Problematika tolerance a multikulturalismu ve školách" s podtitulem "Mytologie sounáležitosti", který nabídne historické odkazy, terminologické nástroje i didaktické inspirace užitečné k porozumění zdánlivě samozřejmým kategoriím národa, rasy, kultury a identity. Pomocí odborných, publicistických i propagandistických textů, ilustrací, fotografií a filmů prozkoumáme podoby rasismu, nacionalismu, etnocentrismu, antisemitismu a anticiganismu i mechanismy genocidy. Kurz a jeho obsah jsou zaměřeny na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků zejména v oblastech naplňováníprůřezového tématu multikulturní výchova, interkulturní vzdělávání, myšlení v globálních souvislostech. Hlavním posláním kurzu je prevence projevů  intolerance, xenofobie, násilí či rasizmu ve školách.

Druhý E-learningový kurz „Moderní události v historických paralelách“ s podtitulem "Občanka v souvislostech" je zaměřen na výuku společenskovědních oborů: psychologie, sociologie, právo, ekonomie, politologie a mezinárodní vztahy. Kurz osvojuje znalosti a dovednosti v oblasti moderních metod výuky rozvíjejících kritické myšlení, mediální výchovy, sociálních a občanských kompetencí. Nabízí porozumění hlubších souvislostí v současném dění a událostech moderních dějin u nás i ve světě. Nabízí práci s vybranými odbornými, publicistickými a literárními texty, fotografiemi, filmy, ukázkami propagandy a manipulace, audiovizuálními prezentacemi. Kurz je zaměřen na rozvíjení znalostí a dovedností pracovníků ve vzdělávání v oblasti moderních metod výuky rozvíjejících  sociální a občanské kompetence dětí a žáků na základě porozumění současným událostem i tendencím v národní, evropské i světové historii. Kurz bude primárně zaměřen na vyučující dejepisu, zeměpisu a občanské výchovy.

klíčová aktivita č. 3

Tato klíčová aktivita spočívá v realizaci výuky kurzů bude probíhat kontinuálně od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018, tedy po dobu 8 měsíců. Každý kurz plánujeme realizovat ve 3 bězích. Kapacita každého kurzu bude omezena z důvodu zajištění dostatečného prostoru pro diskuze a interaktivnější formu výuky na celkem 20 osob za jeden běh.

Součástí každého e-learningového kurzu jsou i tři prezenční semináře s celkovou 20 hodinovou dotací. Oba kurzy jsou v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Začátek kurzu bude spuštěn na konci října 2018. Mezitím již proběhně propagace kurzů na portále www.obcankari.cz a jejich FB profilu. Výuku budou zajišťovat lektoři kurzů, za kvalitu kurzu ručí garant vývoje. Součástí každého kurzu bude i evaluační vyhodnocení.

Výstupem klíčové aktivity č. 3. bude uskutečněná výuka kurzu Problematika tolerance a multikulturalismu ve školách - Mytologie sounáležitosti a uskutečněná výuka kurzu Moderní události v historických paralelách - Občanka v souvislostech a zároveň minimálně 40 účastníků získá získá nebagatelní podporu.

Klíčová aktivita č. 4.

Jedná se o program sdílení dobré praxe v rámci workshopů a sběr příkladů dobré praxe. Tato klíčová aktivita bude probíhat kontinuálně po celou dobu trvání projektu. Tedy od 1. 11. 2017 do 31. 7. 2019, celkem po dobu 21 měsíců. Tato Klíčová aktivita má za cíl vytvoření platformy v rámci které pedagogové budou sdílet své nejlepší metodiky výuky hodin týkající se témat  rozvíjejících sociální a občanské kompetence žáků a témat vedoucí k toleranci studentů a k ikluzivnímu vzdělávání. Vybrané příklady dobré praxe budou následně prezentovány jejich autory v rámci série workshopů, která bude určena pro výměnu zkušeností mezi učitely a  k diskuzi nad jednotlivými tématy s odbornou veřejností.

V rámci aktivity bude docházet k oslovení jednotlivých pedagogů, s výzvou k zasílání Koordinátorovi workshopů své nejlepší metodiky hodin na daná předem určené téma. Tento pracovník vybere následně nejlepší popisy hodin a ty zveřejní na webových stránkách žadatele a nabídne je k volnému sdílení. Následně proběhne realizace alespoň 15 tematických workshopů během doby trvání projektu. Každý workshop bude probíhat v průměrné délce cca 6 hodin. Následně za účasti odborné veřejnosti dojde k diskuzi mezi autorem a účastníky workshopů  - pedagogy nad  tématem a jeho nejvhodnějšímu způsobu uchopení pro výuku.  Dojde tak ke sdílení příkladů dobré praxe.

Témata workshopů se budou zabývat jak metodami aktivizační výuky tak přístupem k uchopení  kontroverzních  či problematických témat zejména se zaměřením na problematiku inkluzivního vzdělávání, výchovu k toleranci a pochopení a uznávání dalších kultur.

Během této aktivity proběhne příprava témat ke sběru metodik od pedagogů, a budou realizovány jednotlivé  workshopy, k jejichž realizacu budou přizváni odborníci. Proběhne evaluace workshopů. Cílová skupina bude do této aktivity zapojena prostřednictvím autorství metodik a během účasti na workshopech.

Výstupem této klíčové aktivity bude minimálně 15 zrealizovaných workshopů a 120 publikovaných příkladů dobré praxe na rozdílná témata, zveřejněných na webu ww.obcankari.cz na základě analýzy a výběr nejlepších příprav na hodiny.

Součástí této klíčové aktivity bude uspořádání Letní školy Asociace učitelů občanské výchovy a základů společenských věd. Setkání proběhne na konci školního roku a začátkem prázdnin (ve dnech 29. 6 + 2., 3. a 4. 7. 2018). Během těchto čtyř dnů se pokusíme reflektovat všechna důležitá témata, se kterými jsme se v tomto školním roce setkávali. Termín letní školy je  29. 6 . + 2., 3. až 4. 7. 2018 a uskuteční se v Evropském domě v Praze. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Mezi připravovaná témat patří:
Téma: Exekuce
Téma:  Kam míří V4?
Téma: Mediální výchova
Téma: Střední východ a role MO

Klíčová aktivita č. 5

Evaluacebude probíhat kontinuálně od 1. 11. 2017 do 30. 7. 2019, tedy po dobu 21 měsíců.

Cílem této klíčové aktivity je prakticky zhodnotit dopad a efektivitu projektu do cílové skupiny. Evaluace bude probíhat v několika rovinách. Primárně bude probíhat sběr zpětných vazeb od účastníků jednotlivých kurzů a workshopů a to bezprostředně po jejich ukončení s cílem zjistit přínosnost jednotlivých akcí. Následně Garant zajistí opětovný kontakt s cílovou skupinou co byla účastna na kurzu/workshoopu s cílem zjištění, zda došlo k aplikaci nových poznatků z kurzů do výuky na domácí škole (pracovišti).

V rámci evaluace dopadu projektu na zvýšení proinkluzivnosti na školách, ze kterých budou pocházet účastníci aktivit projektu bude Garant organizovat provedení šetření a bude k ruce facilitátorovi dle metodiky OPPPR.

V neposlední řadě proběhne autoevaluace jednotlivých lektorů kurzů pro každý běh kurzu. Na základě vyhodnocení evaluace bude stanovena finální hodnota indikátoru počet organizací, u kterých se zvýšila proinkluzivita. Garant zajistí elektronický výstup z evaluace projektu dostupný na webových stránkách asociace, stejně jako na webových stránkách projektu.

Cílová skupina bude v rámci této aktivity zapojena prostřednictvím evaluace.

Výstupem této klíčové aktivity je zrealizovaná evaluace 2 kurzů DVPP včetně retestu za účelem zjištění míry využití poznatků ve výuce, zrealizovaná evaluace dopadu přínosnosti jednotlivých workshopů včetně retestu za účelem zjištění míry využití poznatků ve výuce, zrealizovaná autoevaluace lektorů a účastníků stáží v zahraničí, elektronický výstup výsledků evaluace publikovaný na webu.


Klíčová aktivita č. 7
Tato klíčová aktivita zahraničních stáží a přenos dobré praxe ze zahraničí bude probíhat kontinuálně po celou dobu trvání projektu. Tedy od od 1. 11. 2017 do 31. 7. 2019, celkem po dobu 21 měsíců.

Cílem této aktivity je seznámit pražské pedagogy s přístupem a postupy vedoucí k inkluzivní výuce v dalších státech EU. V rámci této aktivity proběhnou čtyřdenní zahraniční stáže pedagogických pracovníků za účelem sdílení dobré praxe ve výchově a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a za účelem přenášení zkušeností ze škol ve státech kde je problematika  inkluze ve školství na vysoké úrovni. V návaznosti na proběhlou stáž bude vždy uspořádáno následné setkání pro další pedagogy domovské školy pracovníka  zabývající se programem stáže za účelem zprostředkování podnětů pro výuku a práci s dětmi s OMJ na domovské škole.

V rámci předběžné přípravy byl navázán kontakt s různými školami v zahraničí.

V projektu je naplánována účast učitelů z různých pražských škol na zahraničních zahraničních stážích, kde se budou účastnit ukázkové výuky následně probíhat  diskuze s místním profesorským sborem včetně kulatých stolů, během kterých budou sdíleny různé metody výuky pro třídy s kulturně heterogenním žactvem. Po návratu ze stáže každý vyslaný vyučující uspořádá informativní setkání s učitely své domácí školy, během kterého předá své zkušenosti a přístupy dobré praxe které nabral během stáže.

V této klíčové aktivitě bude cílová skupina zapojena jak během vlastních stáží jichž se budou jednotliví členové cílové skupiny účastnit v rámci realizačního týmu, tak následně během setkání na domovských školách vyslaných pracovníků.

Výstupem této klíčové fáze budou úspěšně zrealizované stáže v zahraničí za účelem přenosu dobré praxe a úspěšně zrealizovaná následná setkání v domovských školách za účelem přenosu dobré praxe.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR


 

 

 

 

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!