Škola aktivního občana: zpracování a pilotní ověření metodiky pro SŠ

Hledáme učitele z Prahy, z jižních a ze severních Čech, kteří by byli ochotni pilotovat metodiku:

Vstupní informace

Program je vytvořen na základě existující metodiky Kreativní demokratická škola (www.kds.cpkp-zc.cz), která vznikla v rámci stejnojmenného projektu za finanční podpory z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Stávající metodiku posouvá intenzivním zapojením lektora do praktického vyučování a směřuje ji k využití právních nástrojů občanské participace na rozhodování, kdy žáci získávají povědomí o organizaci veřejné správy v ČR, dělení na samosprávu a státní správu, jejich kompetencích a principech fungování, to vše doplněno právním základem o principech správního práva a politického uspořádání místní a regionální správy.

Během realizace programu žáci sami identifikují jeden problém, který se jich nějakým způsobem občansky dotýká, a navrhnou postup či aktivitu, jejímž cílem bude zmírnění či vyřešení daného problému. Podněty budou vybírány a rozpracovávány samotnými žáky, půjde o témata, která se jich nějakým způsobem dotýkají, na kterých mají zájem a mohou je ovlivnit standardními nástroji zapojení občanů do politického nebo správního rozhodování. Řešení probíhá prostřednictvím projektového vyučování. Předpokládají se 2 projektové dny á 5 vyučovacích hodin v každé ze zapojených středních škol. Aktivita je směřována do hodin základů společenských věd 2. - 4.ročníků gymnázií nebo odborných středních škol.

Žáci se v procesu mj. seznamují s principy projektového řízení, posilují svůj vztah k místu, ve kterém žijí. Cílem žáků je detailně rozpracovat řešení vytipovaného problému a naučit se používat nástroje účasti občanů na rozhodování (přístup k informacím, petice, založení spolku a organizace místního referenda). Externí lektor ve spolupráci s pedagogy zapojených tříd bude během realizace programu plnit roli moderátora či poradce, hlavní aktivita bude vycházet přímo od žáků.

Cíle kurzu

• Žák identifikuje a pojmenuje problémové oblasti ve svém okolí a určí, kdo může/má problém řešit.
• Žák na konkrétním příkladě navrhne vhodné způsoby, jak řešení problému nastartovat, a určí, které osoby a instituce zapojit.
• Žák dokáže rozpoznat rozdíl mezi samosprávou a státní správou a rozumí principům jejich fungování.
•Žák je schopen samostatně využít jeden z nástrojů zapojení občana do rozhodování (žádost o informace, petice, založení spolku).

Předpokládané získané dovednosti

  • vyjednávání uvnitř malé skupiny
  • základy projektového plánování, identifikace problému, analýza dotčených subjektů a formálních dokumentů (koncepce, legislativa), stanovení cílů
  • základní orientace v právním řádu, co do občanských práv
  • právo na informace, právo petiční
  • základní principy správního řízení
  • základní principy práva na sdružování, náležitosti založení právnické osoby dle obč. zákoníku
  • náležitosti místního referenda
  • formální písemná komunikace s úřady/volenými zástupci
  • jak plánovat kampaň a zapojit další lidi

Místo realizace
- Plzeňský, Jihočeský, Ústecký kraj a hl.m.Praha (celkem 4 zapojené střední školy)
-  Praha/Plzeň – místo setkávání celostátní pracovní skupiny k tvorbě metodiky

Aktivity projektu

1. ustavení pracovní skupiny v rámci Občankáři.cz – Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s.
2. zpracování pracovních listů a prezentací pro kurzy
3. projektové dny – lektor s vybranou třídou v každé ze spolupracujících tříd pilotně ověřuje metodu, 2 projektové dny v každé ze zapojených tříd á 5 hodin (celkem 8x projektový den v rámci projektu ve 4 školách, 1 škola v každém kraji)
4. zpracování metodiky Škola aktivního občana (pracovní listy, prezentace, podrobný popis jednotlivých aktivit) – 2x setkání pracovní skupiny, cca 10 lidí, místo setkání v Praze/Plzni
5. publikace metodiky jako interaktivního manuálu na www.obcankari.cz a kds.cpkp-zc.cz
6. informační kampaň ke zpracované metodice – informace středním školám o možnostech využití metodiky

Práce je honorovaná.

V případě zájmu se ozvěte na email: tereza.vodickova@obcankari.cz

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky