Škola aktivního občana: zpracování a pilotní ověření metodiky pro SŠ

Hledáme učitele z Prahy, z jižních a ze severních Čech, kteří by byli ochotni pilotovat metodiku:

Vstupní informace

Program je vytvořen na základě existující metodiky Kreativní demokratická škola (www.kds.cpkp-zc.cz), která vznikla v rámci stejnojmenného projektu za finanční podpory z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Stávající metodiku posouvá intenzivním zapojením lektora do praktického vyučování a směřuje ji k využití právních nástrojů občanské participace na rozhodování, kdy žáci získávají povědomí o organizaci veřejné správy v ČR, dělení na samosprávu a státní správu, jejich kompetencích a principech fungování, to vše doplněno právním základem o principech správního práva a politického uspořádání místní a regionální správy.

Během realizace programu žáci sami identifikují jeden problém, který se jich nějakým způsobem občansky dotýká, a navrhnou postup či aktivitu, jejímž cílem bude zmírnění či vyřešení daného problému. Podněty budou vybírány a rozpracovávány samotnými žáky, půjde o témata, která se jich nějakým způsobem dotýkají, na kterých mají zájem a mohou je ovlivnit standardními nástroji zapojení občanů do politického nebo správního rozhodování. Řešení probíhá prostřednictvím projektového vyučování. Předpokládají se 2 projektové dny á 5 vyučovacích hodin v každé ze zapojených středních škol. Aktivita je směřována do hodin základů společenských věd 2. - 4.ročníků gymnázií nebo odborných středních škol.

Žáci se v procesu mj. seznamují s principy projektového řízení, posilují svůj vztah k místu, ve kterém žijí. Cílem žáků je detailně rozpracovat řešení vytipovaného problému a naučit se používat nástroje účasti občanů na rozhodování (přístup k informacím, petice, založení spolku a organizace místního referenda). Externí lektor ve spolupráci s pedagogy zapojených tříd bude během realizace programu plnit roli moderátora či poradce, hlavní aktivita bude vycházet přímo od žáků.

Cíle kurzu

• Žák identifikuje a pojmenuje problémové oblasti ve svém okolí a určí, kdo může/má problém řešit.
• Žák na konkrétním příkladě navrhne vhodné způsoby, jak řešení problému nastartovat, a určí, které osoby a instituce zapojit.
• Žák dokáže rozpoznat rozdíl mezi samosprávou a státní správou a rozumí principům jejich fungování.
•Žák je schopen samostatně využít jeden z nástrojů zapojení občana do rozhodování (žádost o informace, petice, založení spolku).

Předpokládané získané dovednosti

  • vyjednávání uvnitř malé skupiny
  • základy projektového plánování, identifikace problému, analýza dotčených subjektů a formálních dokumentů (koncepce, legislativa), stanovení cílů
  • základní orientace v právním řádu, co do občanských práv
  • právo na informace, právo petiční
  • základní principy správního řízení
  • základní principy práva na sdružování, náležitosti založení právnické osoby dle obč. zákoníku
  • náležitosti místního referenda
  • formální písemná komunikace s úřady/volenými zástupci
  • jak plánovat kampaň a zapojit další lidi

Místo realizace
- Plzeňský, Jihočeský, Ústecký kraj a hl.m.Praha (celkem 4 zapojené střední školy)
-  Praha/Plzeň – místo setkávání celostátní pracovní skupiny k tvorbě metodiky

Aktivity projektu

1. ustavení pracovní skupiny v rámci Občankáři.cz – Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s.
2. zpracování pracovních listů a prezentací pro kurzy
3. projektové dny – lektor s vybranou třídou v každé ze spolupracujících tříd pilotně ověřuje metodu, 2 projektové dny v každé ze zapojených tříd á 5 hodin (celkem 8x projektový den v rámci projektu ve 4 školách, 1 škola v každém kraji)
4. zpracování metodiky Škola aktivního občana (pracovní listy, prezentace, podrobný popis jednotlivých aktivit) – 2x setkání pracovní skupiny, cca 10 lidí, místo setkání v Praze/Plzni
5. publikace metodiky jako interaktivního manuálu na www.obcankari.cz a kds.cpkp-zc.cz
6. informační kampaň ke zpracované metodice – informace středním školám o možnostech využití metodiky

Práce je honorovaná.

V případě zájmu se ozvěte na email: tereza.vodickova@obcankari.cz

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!