Vyhodnocení dopadu projektu VOSK v oblasti inkluze

Jedním z důležitých cílů aktivit vyvinutých občankáři v rámci projektu VOSK bylo zvýšení proinkluzivnosti na školách, kde působí cílová skupina – pedagogičtí pracovníci. V rámci klíčové aktivity kapitoly „evaluace“ jsme proto prováděli měření dopadu projektu na proinkluzivnost jednotlivých škol, na kterých působí účastníci aktivit projektu.
Pro měření míry proinkluzivnosti byla použita metodika: „Hodnocení v oblasti inkluze – doporučený postup“ a formuláře „Hodnoceni_v_oblasti_inkluze_SS_OPPPR“ a „Hodnoceni_v_oblasti_inkluze_ZS_OPPPR“.
Tato metodika vytváří pro školy dostatečně propracovaný autoevaluační nástroj, který při dodržení doporučených postupů umožní škole zhodnotit její inkluzivní směřování. Je postaven na dvou časově oddělených měřeních, která porovnávají proinkluzivnost ve škole před aplikací nových poznatků a po ní. Autoevaluační nástroj zjišťuje většinové postoje v našem případě u pedagogických pracovníků ve čtyřech oblastech:

1. Kultura (kultura, politika, postoje)
2. Podmínky (materiální, organizační, personální)
3. Praxe (didaktika, individualizace, hodnocení)
4. Relace (vztahy, komunikace, spolupráce)
Proinkluzivnost byla měřena na vzorku těchto 12 pražských škol:

Základní školy: Střední školy*):
ZŠ Sázavská, Praha 2 Gymnázium Evolution Sázavská, Praha 2
ZŠ Nedvědovo nám., Praha 4 Gymnázium Arabská, Praha 6
ZŠ Hanspaulka, Praha 6 Gymnázium Nad Štolou, Praha 7
SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci Gymnázium Duhovka, Praha 7
  Evangelická akademie - VOŠ sociální práce a SOŠ, Praha 7
  PB – VOŠ a SOŠ managementu, Praha 8
  Educanet – gymnázium,  SOŠ a ZŠ, Praha 11
  Gymnázium Evolution Jižní Město, Praha 11


*) většina zde uvedených středních škol je víceletých, tzn. zahrnují i ročníky 2. stupně ZŠ.

Zjišťování probíhalo ve dvou termínech – na začátku projektu v listopadu 2017 až lednu 2018, podruhé na konci projektu – v červnu 2018. Z každé školy se zapojil alespoň jeden vyučující do některé aktivity v rámci projektu VOSK.  Objektivita měření byla zajištěna tím, že na vyplnění autoevaluačního dotazníku spolupracoval na škole vždy facilitátor společně s dalšími pedagogickými i nepedagogickými pracovníky (např. asistenty). Na výsledku jednotlivých hodnocení se musela celá pracovní skupina shodnout tak, aby zaznamenaná hodnota byla co nejobjektivnější.
Školy uvedené otázky vyhodnocovaly komentáři a odpověďmi:
určitě ano – 3b., spíše ano – 2b.  spíše ne – 1b., určitě ne – 0 b.
Hodnoty dosažené v jednotlivých oblastech se na konci sečetly.

Tematický okruh Kultura
Hodnocené ukazatele:
• Škola přijímá všechny žáky (ze spádové oblasti).
• Ze školy žáci neodcházejí do praktických nebo speciálních škol.
• Každý žák je důležitý.
• Pokud žák v edukaci není úspěšný, řešení se hledá v přenastavení prostředí a ve vyrovnávacích opatřeních.

 

Oblast kultury a začátku projektu Na konci projektu
Suma hodnot míry proinkluzivnosti v oblasti kultury zjištěné u vzorku pražských škol: 90b. 109 b.
Tj. průměr na školu: 7,5b. 9,03b.
Nejnižší naměřená hodnota v oblasti kultury: 2b. 5b.
Nejvyšší naměřená hodnota v oblasti kultury (max. 12b.): 12b. 12b.
Celková změna průměru v bodech   + 19b.
Celková změna v procentech   + cca 21%
     

Školy v uvedené položce vykázaly následující nárůst především v otázkách „každý žák je důležitý,“ a „pokud žák v edukaci není úspěšný, řešení se hledá v přenastavení prostředí…“. Otázky spádovosti a stejně tak odchody do praktických škol jsou v případě středních škol a gymnázií irelevantní, protože toto zpravidla neřeší.

 

Tematický okruh podmínky (ke vzdělávání)

Ukazatele v oblasti podmínek ke vzdělávání:
• Všechny školní třídy jsou heterogenní.
• Škola zajišťuje průběžné vzdělávání všech svých pedagogických pracovníků v oblastech efektivní práce s různorodým kolektivem třídy.
• Škola disponuje pomůckami, rozvíjí personální obsazení a podpůrná opatření pro efektivní zvládnutí práce s dětmi se specifickými potřebami.
• Školní i volnočasové aktivity/akce jsou přístupné všem žákům bez ohledu na jejich rodinné zázemí či postižení.
 

Oblast podmínek na začátku projektu Na konci projektu
Suma hodnot míry proinkluzivnosti zjištěné u vzorku pražských škol v oblasti podmínek 98b. 114b.
Tj. průměr na školu: cca 8,2b. 9,5b.
Nejnižší naměřená hodnota v oblasti podmínek: 6b. 8b.
Nejvyšší naměřená hodnota v oblasti podmínek (max. 12b): 12b. 12b. (2x)
Celková změna průměru v bodech:   +16b
Celková změna v procentech   +16,3%

Z uvedených dat je patrné, že školy, které byly zařazeny do výběru měly velmi dobré podmínky pro vzdělávání. I přesto došlo v průběhu projektu VOSK je jejich zlepšení celkem o cca 16%. Vzhledem k tomu, že nárůst byl zaznamenán především v posledních dvou bodech, projekt mohl přispět k tomu, že škola začala být více chápána jako komunitní centrum.


Tematický okruh praxe

Hodnocené ukazatele v oblasti podmínek ke vzdělávání
• Individuální vzdělávací strategie je tvořena pro všechny žáky, kteří ji potřebují.
• Posun žáka, tedy změna oproti předchozímu stavu, tvoří jádro hodnocení žáka.
• Škola organizuje možnost efektivního vypracování domácích úkolů přímo ve škole.
• Efektivní a přirozené využití rozmanitých didaktických metod.

 

Oblast praxe na začátku projektu Na konci projektu
Suma hodnot míry proinkluzivnosti v oblasti praxe zjištěné u vzorku pražských škol: 70b. 101b.
Tj. průměr na školu 5,8b. 8,4b.
Nejnižší naměřená hodnota v oblasti praxe: 3b. 7b
Nejvyšší naměřená hodnota v oblasti praxe (max. 12b.): 10b. 11b.

Celková změna průměru v bodech

  +31b.
Celková změna v procentech   +44,2%Kategorie praxe patří bezesporu k těm, kde se školy od začátku projektu VOSK nejvíce posunuly. Na sledovaných školách jsme zaznamenali jsme nárůst o 31 bodů, oproti původnímu stavu tedy 44%! Toto hodnotíme za jeden z nejzásadnějších posunů projektu VOSK, kterých na inovaci ve vzdělávání směřoval a většina aktivit cílil právě s přesahem na oblast praxe.


Hodnocení v oblasti relace

Oblast relace postihuje především oblast vztahů, které se na škole odehrávají. Primárně mezi učiteli a žáky, ale také mezi učiteli navzájem, učiteli a rodiči atd.

• Školu lze charakterizovat jako „komunitní centrum“ dané lokality.
• Učitelé si pravidelně vzájemně hospitují ve výuce.
• Vztah učitele a rodiče lze na škole charakterizovat jako partnerský.
• Vedení školy pravidelně sdílí a konzultuje s učiteli svá rozhodnutí i vize.

Hodnocené ukazatele v oblasti relace

 
Celková změna v procentech

Oblast relace na začátku projektu Na konci projektu
Suma hodnot míry proinkluzivnosti zjištěné u vzorku pražských škol v oblasti relace 73b. 101b.
Tj. průměr na školu: cca 6 b. 8,4b.
Nejnižší naměřená hodnota v oblasti relace: 2b. 7b.
Nejvyšší naměřená hodnota v oblasti relace (max. 12b): 11b. 10b.
Celková změna průměru v bodech   +28b.
    +27,7%

I v poslední měřené oblasti vykázal vzorek škol výrazný nárůst hodnot. Pro nás – spolutvůrce projektu VOSK – je velmi potěšující, že jsou to právě hodnoty, které poukazují na zkvalitnění vztahů ve školách. Uvědomění si toho, že škola je instituce, jejíž cílem není hledat chyby žáků nebo kohokoliv jiného, ale empaticky pomáhat a zlepšovat se, považujeme za nesmírně důležité.

Z výše uvedeného srovnání je patrné, že proinkluzivnost se ve všech sledovaných oblastech na vzorku škol zvýšila, v oblastech relace o více než 27%, v oblasti praxe dokonce o 44%. Nedávno končený projekt VOSK splnil v tomto ohledu svůj smysl a my můžeme na základě nezávislých školních autoevaluací konstatovat, že přispěl ke zvýšení proinklutivnosti na pražských školách.

Projekt VOSK je spolufinancován Evropskou unií.

 

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky