Mediální právo

RVP: OBČAN A PRÁVO: právo v každodenním životě – právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům; právní řád ČR – jeho uspořádání; systém právních odvětví, druhy právních norem; smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv

Lekce od Dominiky Otrošinové ze Street Law

Hodina se zabývá mediálním právem jakožto souborem právních norem z různých oblastí práva.

První část hodiny obsahuje obecný pohled na mediální právo, tedy co jsou média, co je mediální právo, jakým způsobem mediální právo média reguluje a proč je tato regulace potřeba. Druhá část hodiny téma mediálního práva zužuje na jednu z jeho oblastí - média a ochrana osobnosti člověka. V hodině jsou popsána osobnostní práva a ukázána jejich úprava v občanském zákoníku. Dále hodina ukazuje na příkladech, jakým způsobem mohou být osobností práva v médiích dotčena, tedy proč jsou chráněna, a popisuje možnosti ochrany.
Žáci v hodině vedou dialog s vyučujícím, případně diskutují v rámci dvojic a skupin, především z toho důvodu, že většina obsahu je jim známá z běžného života, pouze ji nemají propojenou s právními otázkami. Lekce obsahuje též několik skutečných případů.

Klíčová slova:
Média, mediální právo, ochrana osobnosti.


Doporučený věk:
16 let


Délka:
1. Skupinová práce, úvod do problematiky    5 až 10 min
2. Práce ve dvojicích a ve čtveřicích, získání představy o tématu 2 min, 5 min a 10 min
3. Práce s pracovním listem, propojování souvislostí  8 až 10 min
4. Scénky, možnosti zásahu do práv člověka ze strany médií 30 min
5. Pohybová aktivita, konkrétní kauza    5 min
6. Zhodnocení scének a výklad     15 až 20 min

Obvyklou součástí lekcí bývá závěrečné shrnutí. Oba materiály (Popis hodiny i List pro učitele) jsou však zpracovány tak, aby byly informace opakovány a shrnovány průběžně. Závěr hodiny je proto možno spíše využít k případným otázkám žáků

 

Odkaz obsahuje i prezentaci Právo a média od Kláry Adámkové, která PPT lektorovala na Letní škole Občankářů 2019.

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!