Mediální právo

RVP: OBČAN A PRÁVO: právo v každodenním životě – právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům; právní řád ČR – jeho uspořádání; systém právních odvětví, druhy právních norem; smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv

Lekce od Dominiky Otrošinové ze Street Law

Hodina se zabývá mediálním právem jakožto souborem právních norem z různých oblastí práva.

První část hodiny obsahuje obecný pohled na mediální právo, tedy co jsou média, co je mediální právo, jakým způsobem mediální právo média reguluje a proč je tato regulace potřeba. Druhá část hodiny téma mediálního práva zužuje na jednu z jeho oblastí - média a ochrana osobnosti člověka. V hodině jsou popsána osobnostní práva a ukázána jejich úprava v občanském zákoníku. Dále hodina ukazuje na příkladech, jakým způsobem mohou být osobností práva v médiích dotčena, tedy proč jsou chráněna, a popisuje možnosti ochrany.
Žáci v hodině vedou dialog s vyučujícím, případně diskutují v rámci dvojic a skupin, především z toho důvodu, že většina obsahu je jim známá z běžného života, pouze ji nemají propojenou s právními otázkami. Lekce obsahuje též několik skutečných případů.

Klíčová slova:
Média, mediální právo, ochrana osobnosti.


Doporučený věk:
16 let


Délka:
1. Skupinová práce, úvod do problematiky    5 až 10 min
2. Práce ve dvojicích a ve čtveřicích, získání představy o tématu 2 min, 5 min a 10 min
3. Práce s pracovním listem, propojování souvislostí  8 až 10 min
4. Scénky, možnosti zásahu do práv člověka ze strany médií 30 min
5. Pohybová aktivita, konkrétní kauza    5 min
6. Zhodnocení scének a výklad     15 až 20 min

Obvyklou součástí lekcí bývá závěrečné shrnutí. Oba materiály (Popis hodiny i List pro učitele) jsou však zpracovány tak, aby byly informace opakovány a shrnovány průběžně. Závěr hodiny je proto možno spíše využít k případným otázkám žáků

 

Odkaz obsahuje i prezentaci Právo a média od Kláry Adámkové, která PPT lektorovala na Letní škole Občankářů 2019.

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky