Vnímání, myšlení

Podívejte se na video v angličtině, které jistě využijete při výuce vnímání a myšlení (4min40).

Prezentace Magdaleny Kovářové z webu prezi.com a prezentace Vnímání z webu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži přiblíží optické klamy.

Video Žijete v minulosti (7min) z porálu videacesky.cz také rozhodně stojí za zhlédnutí při výuce o mechanismu vzniku vjemu.

Senzorické procesy a vnímání

Senzorické procesy

Kognitivní (poznávací) procesy - slouží k získávání informací z vnějšího a vnitřního prostředí a k jejich dalšímu zpracování. Využíváme je například pro vzpomínání, rozhodování, plánování a řešení problémů. Kognitivní procesy zahrnují: senzorické procesy (čití), vnímání, učení, paměť, imaginaci a myšlení.

Čití - je proces získávání syrových informací z vnějšího a vnitřního prostředí a jejich transformování do podoby nervových impulsů, které mozek a mysl dále využívá. Čití probíhá ve smyslových orgánech (analyzátorech), které se skládají z receptorů, dostředivého (aferentního) nervu a příslušné smyslové oblasti mozku. Počitek - působením fyzikálního nebo chemického podnětu (který má určitou intenzitu) na receptor vzniká vzruch. Základní vlastností receptoru je senzitivita - citlivost vůči vnějším a vnitřním podnětům.

Transdukce - je proces transformace fyzikálních, chemických či biochemických podnětů do podoby nervových impulsů. Ty jsou aferentními nervovými drahami přiváděny do mozku. Receptory mají určitá omezení - hranice citlivosti smyslových orgánů (tzv. podnětové prahy).

V historii se touto problematikou zabývala psychofyzika, kdy experimentátoři přicházeli k řadě "objevným zjištěním" - například plamen svíčky je za jasné noci viditelný ze vzdálenosti 48km... Tikot hodinek je za ticha slyšitelný ze vzdálenosti 6m, pád mušího křídla na tvář je možné ucítit maximálně z výšky 1 cm apod.

Rozlišujeme tři podnětové prahy:

    Dolní (absolutní) podnětový práh - například nejslabší zvuk, který ještě slyšíme
    Horní podnětový práh - například nejvyšší tón který ještě slyšíme (netýká se ale receptorů tlaku apod.)
    Rozdílový práh - nejmenší rozdíl v intenzitě podnětu, který ještě zaznamenáme (například změna teploty vody o 0,5 stupně Celsia.

Důležitá vlastnost smyslů je jejich adaptabilita (přizpůsobivost). Smyslové orgány slouží především k zaznamenávání změn a důležitých informací. Těmi není například tlak na kůži, když si obouváme boty, ale jakmile nám někdo šlápne na nohu, zaznamenáme to hned.

Percepce - vnímání

Nervové signály odcházejí do mozku, kde se zpracovávají a vznikají vjemy. Vnímání je organizace a interpretace senzorických informací. Je to aktivní proces konstruování, při němž se uplatňují minulé zkušenosti, aktuální psychofyzický stav i naše potřeby. Příklad: Strach způsobující vnímání strašidel nebo třeba plíživých kroků v lese.

Proces vnímání zahrnuje:

    1. organizaci vjemového pole - percepční pole dělíme na figuru (předmět vnímání) a pozadí. Výjimkou jsou reversibilní figury. Při vyčleňování figury z pozadí se prosazují tvarové zákony (gestaltismus) - zákon dobrého tvaru, symetrie, podobnosti, blízkosti, dobré křivky a další.
    2. rozpoznávání objektů - jde o pochopení významu vnímaných objektů (figur) a jejich pojmenování. Při rozpoznávání používáme nejen senzorické informace, ale také zkušenosti z historie.

Senzorické procesy a vnímání. In: Studium Psychologie [online]. 2012 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/6-senzoricke-proces...

YouTube video: 
Brain Tricks
Brain Tricks

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!