Evaluace LŠO

Závěry zjištění dotazníku mezi účastníky:
Semináře konaného dne 30.6.-4.7.2020 se zúčastnilo čtyřicet pražských učitelů všech typů středních škol.
Evaluace proběhla v několika formách: prostřednictvím osobních rozhovorů, prostřednictvím online dotazníku účastníkům a také jsme provedli evaluaci z pohledu vystupujících hostů.
Osobní rozhovory jsme vedli každý den náhodně s každým pátým příchozím. Většina takto oslovovaných patřila k učitelům, kteří se své pedagogické praxi věnují do 10 let, ostatní pedagogové měli praxi delší a sami sebe hodnotili jako zkušené. Letní školu hodnotí jako přínosnou pro získání zkušeností pedagogických, metodických a odborných, dále zmiňovali potřebu síťování - díky Letní škole získávají prostor pro osobní výměnu zkušeností s kolegy ve stejné situaci jako oni nebo s kolegy profesně staršími nebo zkušenějšími. Otázky byly směřovány obecnějším směrem, protože evaluace tohoto typu probíhala každodenně. Účastníci kvitovali, že program Letní školy odpovídá předběžnému šetření, které jsme provedli před samotnou Letní školou, kde jsme se dotazovali na zájem o účasti na Letní škole a dali jsme prostor pro formulaci témat, které pedagogové vnímali jako žádoucí pro jejich pedagogickou praxi nebo je považují za témata aktuální.
Evaluace všech účastníků proběhla v následujících dvou měsících po Letní škole. Lhůtu bylo nutno prodloužit kvůli dovoleným v průběhu letních měsíců. Evaluace obsahuje otázky otevřené i uzavřené. Co se uzavřených otázek týče, ptali jsme se na celkový dojem z Letní školy, na programovou stránku, organizační stránku a každý den u každého vystupujícího účastníci hodnotili přínos z hlediska rozvoje demokratických hodnot, přínos z hlediska občanských kompetencí, přínos z hlediska rozvoje sociálních kompetencí, přínos z hlediska metodického, přínos z hlediska odbornosti.
Z těchto otázek vyplývá, že celkový dojem (94%) byl hodnocen jako výborný nebo velmi dobrý, program (95%) byl  stejně jako organizace a zázemí bylo rovněž hodnoceno jako výborné nebo velmi dobré.
Z hlediska přínosu k rozvoji demokratických hodnot, občanských kompetencí, rozvoje sociálních kompetencí, metodického a přínosu z hlediska odbornosti se liší hodnocení vystupujících v závislosti na tom, zda byl odborník poptán jako metodik nebo odborník.
Ti, kteří byli garanty odbornosti, tj. Josef Šlerka, Jan Kubíček, Roman Chytilek, Jiří Boudal, Michal Kaderka, Jan Motal, Karolína Kottová, Ondřej Dostál, Josef Marc, Olga Lomová, Lukáš Valášek, Magdalena Slezáková, Dominik Stroukal, Lukáš Havlíček, byli také takto velmi dobře hodnoceni, stejně jako mnozí z řad našich vystupujících z řady metodiků. Metodikové Jan Kubíček, Michal Kaderka, Marcel Mahdal, Josef Marc, Daniel Pražák, ale především Lukáš Havlíček ve své roli rovněž obstáli na výbornou.
Vzhledem k tomu, že tématem Letní školy bylo podpořit rozvoj demokratické kultury na školách, podpořit rozvoj občanských a sociálních kompetencí, jsme spokojeni, že se podle odpovědí respondentů dotazníku náš cíl vydařil.
Třetí typ evaluace, kterou jsme nazvali expertní, bylo sběr dat, doporučení, zpětné vazby a postřehů z pozice vystupujících. Přestože se v dotazníkové formě odhodlalo dotazník vyplnit jen málo z řad hostů, formou osobních rozhovorů a emailové komunikace jsme nasbírali jak tipy na osobnosti pro příští Letní školu, tak témata.

Shrnutí:
Vzhledem k systémové absenci na trhu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů občanské výchovy a společenských věd je jakékoli působení v této oblasti kvitováno s povděkem. Účastníci semináře dle očekávání ocenili jak teoretickou část tak část praktickou. Hodnocení jednotlivých příspěvků bylo velmi vysoké.Cíl Letní školy, rozvoj demokratické kultury na školách, byl prostřednictvím vzdělávání pedagogů naplněn.

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky