Migrace a vídeňský melting pot

Nabízíme vám osvědčené pracovní listy s metodikou Školy demokratického vzdělávání - pilotního projektu Collegium Bohemicum.

Cílem lekce je vzbudit empatii studentů k problémům migrantů. Na společné soužití nahlíží pohledem jak imigranta, tak většinové společnosti. Studenti by měli poznat, že vzájemný kontakt a konkurence mohou obohatit příchozí i domácí. Na konci hodiny by se měli zamyslet nad migrací v dnešních podmínkách (do České republiky nebo do Evropské unie).

Obsah: Ekonomická migrace Čechů do Vídně kolem roku 1900. Integrace.

Klíčová slova: Alterita, Habsburská monarchie, Integrace, Interkulturalita, Stereotypy, Vídeňští Češi, Všední den

Klíčové kompetence:
Kompetence občanská: Student/ka respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních hodnot; hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování; informovaně zvažuje vztahy mezi svými osobními zájmy, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými.

Kompetence sociální a personální: Student/ka přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii.

Kompetence k řešení problémů: Student/ka kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro svá tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry.

Kompetence komunikativní: Student/ka používá s porozuměním grafická vyjádření informací různého typu; prezentuje vhodným způsobem svou práci; věcně argumentuje.

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Historický vývoj českého národa v evropském kontextu. Kulturní okruhy ve světě a v Evropě: etnická a jazyková rozmanitost.

Multikulturní výchova: Jak se projevuje sociokulturní rozrůzněnost v regionech ČR a v Evropě. Jaké jsou modely soužití různých sociokulturních skupin, co je podstata multikulturalismu.

Mediální výchova: Relevance a věrohodnost informačních zdrojů a informací.

Čas: 45 minut

Pomůcky:
psací potřeby, fixy, papíry min. formát A3 (dva archy pro každou skupinu o čtyřech až pěti studentech)
PC s připojením k internetu nebo nahrávka písně George Kreislera „Telephonbuchpolka“ a přehrávač
MATERIÁL PRO UČITELE: Migrace II: Všední den imigrantů
PRACOVNÍ LISTY Č. 1, 2

Pracovní listy a metodiku si můžete stáhnout ZDE

YouTube video: 
Telephonbuchpolka
Telephonbuchpolka
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!