Migrace a vídeňský melting pot

Nabízíme vám osvědčené pracovní listy s metodikou Školy demokratického vzdělávání - pilotního projektu Collegium Bohemicum.

Cílem lekce je vzbudit empatii studentů k problémům migrantů. Na společné soužití nahlíží pohledem jak imigranta, tak většinové společnosti. Studenti by měli poznat, že vzájemný kontakt a konkurence mohou obohatit příchozí i domácí. Na konci hodiny by se měli zamyslet nad migrací v dnešních podmínkách (do České republiky nebo do Evropské unie).

Obsah: Ekonomická migrace Čechů do Vídně kolem roku 1900. Integrace.

Klíčová slova: Alterita, Habsburská monarchie, Integrace, Interkulturalita, Stereotypy, Vídeňští Češi, Všední den

Klíčové kompetence:
Kompetence občanská: Student/ka respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních hodnot; hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování; informovaně zvažuje vztahy mezi svými osobními zájmy, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými.

Kompetence sociální a personální: Student/ka přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii.

Kompetence k řešení problémů: Student/ka kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro svá tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry.

Kompetence komunikativní: Student/ka používá s porozuměním grafická vyjádření informací různého typu; prezentuje vhodným způsobem svou práci; věcně argumentuje.

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Historický vývoj českého národa v evropském kontextu. Kulturní okruhy ve světě a v Evropě: etnická a jazyková rozmanitost.

Multikulturní výchova: Jak se projevuje sociokulturní rozrůzněnost v regionech ČR a v Evropě. Jaké jsou modely soužití různých sociokulturních skupin, co je podstata multikulturalismu.

Mediální výchova: Relevance a věrohodnost informačních zdrojů a informací.

Čas: 45 minut

Pomůcky:
psací potřeby, fixy, papíry min. formát A3 (dva archy pro každou skupinu o čtyřech až pěti studentech)
PC s připojením k internetu nebo nahrávka písně George Kreislera „Telephonbuchpolka“ a přehrávač
MATERIÁL PRO UČITELE: Migrace II: Všední den imigrantů
PRACOVNÍ LISTY Č. 1, 2

Pracovní listy a metodiku si můžete stáhnout ZDE

YouTube video: 
Telephonbuchpolka
Telephonbuchpolka
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky