Motivace

Motivace. Kromě základních informací o motivaci nabízíme v odkazech k danému tématu tři videa z portálu videacesky.cz věnovaná motivaci vnější (nejdelší dvacetiminutové, nejkratší pětiminutové) a také článek ze stránek Českého rozhlasu o motivaci vnitřní. Co s nimi? Kromě nabytých informací o tomto tématu si žáci utříbí schopnost práce s informacemi, když videa či text shrnou v několika větách - písemně a za domácí úkol. Samozřejmě známkovaný ( kvůli motivaci).

Motivace, dělení motivů, sebezáchovné (biologické), psychické a sociální motivy

Motivace

Slovo motivace pochází s latinského slova "motus", které znamená pohyb. Motivace je tedy jakási "hybná síla" chování. 

Motivaci můžeme také popsat jako proces zahájení a následné regulace činnosti, jejíž účelem je dosažení relevantního cíle - kýženého stavu (často doprovázeno pocitem spokojenosti) - rovnováhy.

Motiv

Motiv je pohnutka zaměřená na uspokojování určitých potřeb, je to jistá psychologická tendencenarovnat určitý stav, který může pramenit z:

  1. Nedostatku - pociťujeme prázdnotu - např. žízeň nebo hlad, ale také prázdnotu ve smyslu "hladu" po penězích, po informacích atd.
  2. Přetlaku (tenze) - organismus se chce z něčeho vydat, něčeho zbavit - například vybít vztek, vydovádět se, odreagovat se ze stresu (dalším příkladem může být Freudova představa o libidu, které nemá-li volný "odtok", městná se a jeho tlak si následně proráží náhradní cesty k uvolnění).

Klasifikace motivů

Motivy dělíme na:

  1. Biologické motivy (primární, vrozené, sebezáchovné) - jedná se o fyziologické cyklické potřeby (potřeba kyslíku, potravy - hladžízeň), patří sem ale i motivy druhově záchovné - potřeba sexu(tužby, fantazie), poskytování a přijímání rodičovské péče.
  2. Psychické motivy (sekundární, získané) - vnitřní motivace směřující k uchování vnitřního řádu a k nastolení duševní pohody. Mezi tyto potřeby patří potřeba sebeurčení, stabilní osobní identity, nalezení smyslu života, řízení se vnitřními etickými standardy. Dále pak tendence vyhledávat novost a rozptýlení, dokazovat si schopnost řešit problémy, překonávat překážky, řídit svůj vlastní život.
  3. Sociální (kulturní) motivy (sekundární, získané) - regulují mezilidské vztahy i jejich prožívání. Mezi tyto motivy patří potřeba dosažení úspěšného výkonu, potřeba vyhnout se neúspěchu (ale i vyhnout se úspěchu - např. ženy se vlivem sociálního tlaku "učí" předstírat neschopnost). Dalšími příklady těchto motivů jsou potřeba afiliace (sdružování se - např. za účelem kolektivního fandění...), potřeba intimity (sdílení niterních pocitů), potřeba moci (tu studoval rakouský lékař a psycholog Alfred Adler) atd.

 

Motivy lze také dělit na:

  1. Primární - fyziologické cyklické potřeby (kyslíku, potravy...)
  2. Sekundární - projev mozkové aktivity. Tyto motivy nejsou přímo spojeny s fyziologickými procesy.(sex lze zařadit někde na pomezí obou kategorií ;)

 

Mezi motivy běžně nastávají konflikty (konflikt dvou pozitivních motivů - chci se věnovat 2 věcem, ale čas mám jen na 1), ty se mohou odehrávat na vědomé či nevědomé úrovni (touto problematikou se zabývá psychoanalýza).

 

S tématem motivace souvisí také řada různých motivačních teorií. Mezi nejznámější patří bezesporuMaslowova hierarchie potřeb, ve které americký psycholog Abraham Maslow definuje 5 základních lidských potřeb. Tyto potřeby pak tvoří pomyslnou pyramidu, jejíž spodní část představují potřeby základní, s nejvyšší prioritou. Teprve po jejich naplnění usiluje člověk o uspokojení potřeb výše v hierarchii pyramidy.

 

Motivace - A. Maslow
 
Citováno z:
Motivace, dělení motivů, sebezáchovné (biologické), psychické a sociální motivy. Www.studium-psychologie.cz [online]. 2015 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/12-motivace-deleni-...

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky