Lidská práva

RVP: ČLOVĚK A PRÁVO od Radky Nedbalové

právo a spravedlnost – smysl a účel práva, morálka a právo

Anotace:

Co jsou lidská práva a jak jsou porušována? Aktivita seznamuje žáky s konceptem lidských práv. Na konkrétních příkladech žáci pojmenovávají, jaká lidská práva jsou ve světě porušována. Žáci mají možnost diskutovat o konkrétních situacích i z českého prostředí a rozvíjet tak své komunikační dovednosti.

Klíčová slova:

lidská práva, právo

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Doporučený věk:

12 – 16 let

Délka:

45-60 minut

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky