Profesní standard učitelů občanské výchovy a společenských věd

Kdybychom byli na školení, z pozice lektorky bych se hned v úvodu zeptala: “Co si představíte pod pod profesním standardem učitelů občanské výchovy a společenských věd?”. Použila bych k tomu celkem tradiční metodu, kterou ovšem s kolegyní po absolvovaném školení v zahraničí nazýváme mnohem velkolepěji anglicky think-pair-share neboli přemýšlej v tichosti, sdílej ve dvojici, sdílej v plénu. A měla bych vystaráno na značnou část dopoledne. Učitelé ze základek by měli co dělat, aby se shodli mezi sebou, natož s učiteli z gymnázií, kteří by jim naslouchali jen na půl ucha, protože by diskutovali s učiteli z jiných typů středních škol.

Co se ode mne jako vyučující základy společenských věd očekává, je otázka, kterou si kladu po celou dobu své pedagogické praxe v oboru. Nikdy jsem nepocítila potřebu si ji položit při výuce francouzštiny. A můžu vám říct, že vědět, co se ode mne očekává, ta jistota, je velmi uklidňující. Profesně mi možňuje, aby veškerá energie byla směřována k realizaci cíle - předat žákům schopnost komunikace. To je hlavní cíl. Nezpochybnitelný. Každý, kdo učí francouzštinu nebo jiný cizí jazyk ví, že se od něj očekává právě toto. Další cíle typu orientace v kultuře a aktuálním dění jsou druhořadé. Na tom se shodneme. Na základce, na střední, shodne se i laik. A znovu ta otázka. Co je cílem výuky občanky?

Učitelé občanky jsou v mnohem složitější situaci. Jak smysluplně zacílit svou pedagogickou činnost? Univerzitní didaktiky před cca patnácti lety rozhodně odpovědi neposkytovaly, komunikace ze strany MŠMT také ne.  Absence odpovědi vedla k tomu, že jsme založili Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd. A po deseti letech našeho působení můžeme s klidným svědomím nabídnout odpověď.

Nejdříve odpovězme na otázku, proč selhávalo MŠMT a proč katedry didaktiky občanky. MŠMT by se určitě ohradilo, že součástí deklarovaných cílů českého školství je výchova k demokracii a rozvoji občanství zřetelně artikulována. A že RVP srozumitelně definuje, jaké jsou očekávané výstupy jak výuky občanky, tak základů společenských věd. Problém je v tom, co snese papír. Jak víme, snese hodně. V patnáctém století na něj Leonardo da Vinci například načrtl svou představu robota, tanku a kulometu. Trvalo 500 let, než da Vinciho vynálezy vědci realizovali. Víte proč? Nevědělo se, jak je vyrobit. Chyběly potřebné nástroje a postupy, nemluvě o tom, že se zjistilo, že geniální da Vinciho plány obsahovaly chyby. Podobně v případě realizace cílů RVP pro občanské a společenskovědní vzdělávání byly plány, byly cíle a horizont půl tisíciletí k jejich realizaci.

Pompézní cíle, nulové nástroje. Problém je, že v našem případě byl oním pompézním, chimérickým, nedosažitelným, idealistickým cílem výchova k demokracii. Poněkud klíčový prvek vzdělávacího systému, nemyslíte? Ne že by si nedosažitelnosti cílů Národní pedagogický institut, výkonná ruka MŠMT, nebyl vědom. Když jsme se poprvé dostali do kontaktu a vyměňovali jsme si názory na škrty v občance v tzv. malé revizi RVP pro základní školy, v určitou chvíli jsme se od zástupců NPI dozvěděli, že tvorba sněhuláků z pet lahví nikomu chybět nebude. Na onu rezignaci na společenskovědní vzdělávání na nejvyšší úrovni českého školství nikdy nezapomenu.

Nedostatek prostředků a nástrojů, absence metodik a jasné koncepce společenskovědního vzdělávání na praktické úrovni nechyběl jen Národnímu pedagogickému institutu. Katedry didaktiky byly stejně bezmocné. Ti, co měli na starosti vzdělávání budoucích učitelů, své teoretické vize do know how přetavit neuměly. Z teorie totiž praxe nevzejde. Teoreticky zarámovat, vyčistit a expertně vyprofilovat lze jen něco, co existuje. Před pár lety toho občanka měla jen málo, co existovalo. Dnes jsme však jinde. Proces obnovy je nastartován.

Za deset let existence Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme vytvořili a sdíleli s vámi desítky lekcí, metodik, aktivit, nástrojů a tipů do výuky. Některé dobré, některé ještě lepší. Záměrně nepíšu, že některé byly horší, protože všechny posloužily k tomu, abychom se posunuli dále. Abychom si uvědomili, kudy vede cesta, co funguje a co méně. Vytvořili jsme a vytváříme referenční rámec. Vytváříme Něco, od čeho se můžeme odpíchnout, co můžeme kritizovat a zlepšovat. Ono Něco poskytuje dvoum učitelům z opačného konce republiky možnost se vůči něčemu vyprofilovat. Historicky jsme tu měli frontál, historicky stále přežívá, teď ho ale můžeme s něčím srovnat. Díky seminářům a Letní škole máte pravidelnou příležitost se setkávat, diskutovat a sdílet. Stejné odbornostní a metodické vzdělávání je pro nás onou jistotou, společným základem, které nám dává jednotný cíl.

Co se očekává od učitele občanky a společenských věd, je zodpovídáno skrze naši práci: očekává se vzdělávání navázané na každodennost, na realitu, aktuální dění. Vzdělání pro vzdělání je, jak říkáme my francouzštináři, passé. Pokud informace neslouží k objasnění reálné potřeby žáka nebo společnosti, nemá v konkurenčním souboji informačního tsunami své místo. Se slzou v oku se smiřujeme se s tím, že vzdělanost jako kulturní výbava jedince je přežitek. Krásně, podle mého soudu, jsme si náš cíl vydefinovali jako investici pro budoucí rozhodování. Nemusíte souhlasit, ale i tak pravdou zůstává, že k tomuto směřuje současný profesní standard učitele občanské výchovy a společenských věd. Protože žádný jiný není. Buďme za něj rádi, protože máme prostor se vůči němu vymezit a nadefinovat si vlastní cíl i prostředky k jeho dosažení.

V rámci pátrání po profesním standardu učitele jsme se obrátili také na vás. Zajímalo nás, jak vnímáte svou roli učitelů občanské výchovy a společenských věd. Připadalo nám smysluplné, abychom se v různosti škol a jejich kultur srovnali. Vědět, kým jsem a kým být nechci, nám profesně přispívá k tomu, abychom šli za svým cílem.

Dotazníkové šetření obsahovalo 22 uzavřených otázek a zahrnoval 167 respondentů, z nichž většina byla členy Asociace učitelů OV/SV. Šetření identifikovalo u vyučujících OV/ZSV 5 klíčových rolí: garant odborných znalostí, integrátor školního prostředí a života, promotér průřezových témat, účastník školních procesů a člen kurikulárních mechanismů. Respondenti zdůraznili potřebu odborné vybavenosti a sebevzdělávání, integrace školního a mimoškolního života, a spolupráce s externisty. Některé odpovědi zahrnovaly nedostatečnou podporu pro mezipředmětovou spolupráci a potřebu jasného pochopení rolí a očekávání v rámci školských rad a žákovských samospráv. Celkově šetření ukázalo, že si vyučující OV/ZSV cení jako klíčových prvků svého profesního standardu kvality odborné vybavenosti, integrace školního prostředí s praxí/životem a spolupráce s externisty.

Pro detailnější informace nahlédněte do zprávy.

 

Výzkum vznikl díky podpoře:
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

  S přáním úspěšného a inspirativního vyučování
  Vaši Občankáři

  Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:
  https://www.obcankari.cz/podporte-nas

PřílohaVelikost
PDF icon profesni_standard_obcankari.pdf683.86 KB
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky