Půda nejen jako výrobní faktor

Anotace:
V ní roste květ i strom, nevidíš ji, když je sníh a mráz. Pevně drží pod nohama tvýma, co je to, co skrývá život v tisících tvarech pod sebou a nade mnou?

Tuto lekci otevírá hádanka umělé inteligence. Když si na ni odpovíte, vyvstane vám možná hádanka nová. Proč se zabývat zemědělskou půdou v občance?

Zemědělská půda hraje zásadní roli v ekologických, ekonomických a sociálních aspektech společnosti. Samozřejmě. Pochází z ní přece většina naší potravy. Nemá ale jen ekonomický význam. Vlastnictví půdy a její degradace jsou často spojeny s politickými a sociálními otázkami. Také problémy, jako je ztráta biologické rozmanitosti, změna klimatu a potravinová bezpečnost, jsou globálními výzvami. I proto bychom o půdě měli něco vědět.

Žáci se dozví o výrobních faktorech. Pak trochu obecných informací o zemědělské půdě (zábavně). Důležitější ale je, že zjistí, jak je to se stavem půdy v České republice a jak to souvisí s vlastnickou strukturou. A cíl toho všeho je zamyšlení nad rolí státu a osobní odpovědnosti. Dejte této lekci šanci:)

Lekce vychází z přednášky: Karolína Menclová: Podívej se pod nohy

Klíčová slova:

výrobní faktory, půda, práce, kapitál, ekonomie, etika, společenská odpovědnost, krajina, životní prostředí, zdroje, investice, stát, demokracie

Průřezová témata:

● Výchova demokratického občana.
● Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
● Environmentální výchova

Doporučený věk:

15+

 

Anotace přednášky: Karolína Menclová: Podívej se pod nohy

Karolína Menclová: Podívej se pod nohy
  Když mne oslovili s tím, co je z mého pohledu nejdůležitější “předat” dál za sektor zemědělství v rámci tématu demokracie v 21.století, tak to téma bylo jasné - půda. Je to něco co zná každý, je to prostor, který každý z nás využívá a je ho omezené množství.
  Světová populace roste a s tím se zvyšuje poptávka po půdě - urbanizace resp.přeměna půdy na průmyslové nebo obytné účely, rozvoj těžby nerostných surovin nebo potřeba biopaliv přispívají k trendům, které vidíte okolo nás. Je tedy zapotřebí se zamyslet, jak půdu využíváme, jak se o ni staráme a zda víme, kdo a s jakým cílem na ni hospodaří.
  Jakákoliv degradace půdy má negativní dopady na zemědělskou produkci, biodiverzitu a životní prostředí.
  Sociální a ekonomické důsledky nedostatku potravin jsou problematičtější než nedostatek finančních prostředků pro koupi nejnovějšího modelu IPhonu. Omezování eroze, využívání obnovitelných zdrojů energie, diverzifikace plodin a vzdělávání veřejnosti a farmářů jsou klíčové prvky, které nám umožní přemýšlet o budoucnosti s nadějí. Musíme se spojit a hledat inovativní způsoby, jak ochránit půdu, vodu, ovzduší i rostliny, abychom měli šanci na udržitelný a prosperující svět.

 

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

YouTube video: 
Karolína Menclová: Podívej se pod nohy
Karolína Menclová: Podívej se pod nohy
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky