Právo - informační brožury ke stažení

Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo informační brožury pro jednotlivé oblasti nové civilní legislativy.

Každý z nás ví, že nový občanský zákoník (NOZ) nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Webové stránky http://obcanskyzakonik.justice.cz/ nabízejí ke stažení informační brožury, které by Vám mohly být nápomocny během přípravy hodin věnovaných výuce práva.

V prvním dokumentu "Obecná část nového občanského zákoníku" se pojednává o smyslu a účelu NOZ. Je zde jednoduchou formou vysvětlen nový jazyk NOZ.

V brožuře "Dědické právo" je shrnuta nová koncepce dědického práva, dědická nezpůsobilost, zřeknutí se a odmítnutí dědického práva, vydědění, dědické tituly a odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele.

V "Rodinném právu" se autoři zaměřují na témata jako je manželství, manželské majetkové právo, příbuzenství, osvojení, vyživovací povinnost a jiné formy péče o děti.

Informační brožura "Smluvní právo" pojednává obecně o závazcích, konkrétních změnách v obecné části smluvního práva a o změnách jednotlivých smluvních typů.

Co jsou věcná práva a co je pro ně typické, najdete v brožuře s názvem "Věcná práva". Je zde taktéž vysvětlena podrobnější úprava držby a vlastnictví, začlenění bytového spoluvlastnictví do NOZ, podrobnější úprava věcných břemen a novinky v zástavním právu.

Novinky v NOZ týkající se náhrad škod najdete v brožuře s názvem "Náhrada újmy". Rozpracována je zde kapitola o vzniku povinnosti nahradit škodu. Dozvíte se, co je to nemajetková újma, případně jaké jsou náhrady při ublížení na zdraví a usmrcení. Brožurka je doplněna o zvláštní případy vzniku škod, bezdůvodné obohacení a přechodná ustanovení.

Jaké je poslání mezinárodního práva soukromého se dočtete v další brožuře s názvem "Nový zákon o mezinárodním právu soukromém".
"Zákon o obchodních korporacích" dosavadní právní úpravu v mnohém modifikuje a upravuje. Přečtěte si, co je to koncernové právo a jaké jsou typy obchodních korporací.

Sérii dokumentů vydala expertní skupina Ministerstva spravedlnosti KANCL (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) v roce 2013.

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!