Právo - informační brožury ke stažení

Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo informační brožury pro jednotlivé oblasti nové civilní legislativy.

Každý z nás ví, že nový občanský zákoník (NOZ) nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Webové stránky http://obcanskyzakonik.justice.cz/ nabízejí ke stažení informační brožury, které by Vám mohly být nápomocny během přípravy hodin věnovaných výuce práva.

V prvním dokumentu "Obecná část nového občanského zákoníku" se pojednává o smyslu a účelu NOZ. Je zde jednoduchou formou vysvětlen nový jazyk NOZ.

V brožuře "Dědické právo" je shrnuta nová koncepce dědického práva, dědická nezpůsobilost, zřeknutí se a odmítnutí dědického práva, vydědění, dědické tituly a odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele.

V "Rodinném právu" se autoři zaměřují na témata jako je manželství, manželské majetkové právo, příbuzenství, osvojení, vyživovací povinnost a jiné formy péče o děti.

Informační brožura "Smluvní právo" pojednává obecně o závazcích, konkrétních změnách v obecné části smluvního práva a o změnách jednotlivých smluvních typů.

Co jsou věcná práva a co je pro ně typické, najdete v brožuře s názvem "Věcná práva". Je zde taktéž vysvětlena podrobnější úprava držby a vlastnictví, začlenění bytového spoluvlastnictví do NOZ, podrobnější úprava věcných břemen a novinky v zástavním právu.

Novinky v NOZ týkající se náhrad škod najdete v brožuře s názvem "Náhrada újmy". Rozpracována je zde kapitola o vzniku povinnosti nahradit škodu. Dozvíte se, co je to nemajetková újma, případně jaké jsou náhrady při ublížení na zdraví a usmrcení. Brožurka je doplněna o zvláštní případy vzniku škod, bezdůvodné obohacení a přechodná ustanovení.

Jaké je poslání mezinárodního práva soukromého se dočtete v další brožuře s názvem "Nový zákon o mezinárodním právu soukromém".
"Zákon o obchodních korporacích" dosavadní právní úpravu v mnohém modifikuje a upravuje. Přečtěte si, co je to koncernové právo a jaké jsou typy obchodních korporací.

Sérii dokumentů vydala expertní skupina Ministerstva spravedlnosti KANCL (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) v roce 2013.

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky