Jak na integraci ukrajinských uprchlíků?

Válka se nevede jen na frontových liniích, ale její vedlejší efekty se přesouvají i do okolních států. Jak si poradit s příchodem a následnou integrací ukrajinských uprchlíků? Žáci se stanou experty, kteří začnou řešit tento nelehký úkol, navrhnou krizový scénář a okusí meziresortní spolupráci. Jak komunikovat tento problém s veřejností?

Klíčová slova:

Ukrajina, uprchlíci, integrace, řešení problému

Průřezová témata:

OSV, VDO, VES, MVK

Doporučený věk:

14 – 19 let

Délka:

90 min.

Pomůcky:

3 x papír A3, fixy, pracovní listy 1-3, projektor

Postup:

1. Žáky aktivizujeme přehráním krátké reportáže o problematice integrace uprchlíků. Učitel žáky přivede na myšlenku, že každá válka má svoje vedlejší efekty, což je například existence válečných uprchlíků a snaha přijímacích států se nějak o uprchlíky postarat.

2. Zadání zní: „Státem byly zřízené expertní skupiny, které mají za úkol navrhnout, co je třeba udělat pro integraci uprchlíků z Ukrajiny, a to ve třech oblastech (resortech) – bydlení, práce a ekonomika a vzdělávání“. Žáky rozdělíme na 3 skupiny (resorty), přičemž každá z nich si vylosuje jednu oblast, na kterou se bude soustředit a vytvoří k ní myšlenkovou mapu, kde zahrne veškeré související kroky jejich resortu.

3. Jelikož se práce jednotlivých expertních skupin různě prolíná, tak po určitém čase (cca. 10 minutách) vyšle každá skupina svého zástupce do ostatních dvou skupin a předají si informace, co by od sebe navzájem potřebovaly. Např. skupina řešící trh práce přijde ke skupině vzdělávání s tím, že nyní je z řad uprchlíků velká poptávka po učitelkách, zejména do mateřských a základních škol pro ukrajinské děti. Potenciální učitelky jsou ale často zároveň matkami malých dětí, které by musely po dobu své práce někomu svěřit na hlídání. Skupiny si takto doplňují a zpřesňují informace, které dostanou do ostatních resortů.

4. Jakmile jsou žáci hotoví s myšlenkovými mapami a byli na návštěvě v ostatních skupinách, tak prezentují své výtvory.

5. Následně jednotlivé skupiny dostávají shrnutí od výzkumné organizace PAQ Research, a to na pracovních listech (1-3), kde si přečtou první stranu a zároveň doplní své myšlenkové mapy (vyznačí třeba odlišnou barvou). Třídu opět seznámí s tím, co doplnili.

6. Každá ze skupin následně otočí na druhou stranu pracovního listu, kde mají vyznačený aktuální problém, který je třeba urgentně řešit. Problém identifikují, ve skupině se o něm poradí a následně třídu seznámí s problémem a návrhem řešení. Učitel druhou stranu pracovního listu promítne na projektor, aby si třída udělala představu, o čem je řeč.

7. Zakončení – úkol pro žáky „Připravte tiskovou zprávu pro veřejnost a zkuste komunikovat problém tak, abyste řekli pravdivou podstatu, ale zároveň nevyděsili veřejnost“. Žáci v závěru zprávu sepíší a přečtou, a to buď za jednotlivé resorty nebo dají dohromady jednu společnou.

Odkazy a doporučení:

Práce ve třech skupinách je vhodnější do méně početných tříd. Lze přidat i čtvrtou skupinu, které bude postupně obcházet ostatní a tiskovou zprávu tak může průběžně připravovat. Na konci ji pak může přečíst ostatním, co by společné vyjádření všech expertních skupin.

Nechte vyniknout kreativitu žáků, často přijdou na opravdu originální řešení.

Úvodní reportáž
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3460532-na-integraci-ukrajinskych-d...

Poznámka k pracovním listům

Pracovní list 1 - Rozdíl mezi příkladem řízeného a neřízeného průchodu migrantů je zřejmý – vznikání velkého počtu nouzového ubytování (např. stanových měst) vede jen ke kumulaci problémů, zhoršení možnosti zapojení uprchlíků do běžného života, narůstající hygienické problémy atd. Smyslem je tedy se za každou cenu vyhnout neřízenému scénáři.

Pracovní list 2 – problém s naplněností mateřských školek v ČR byl už před válkou na Ukrajině. Žáci tak budou muset přijít s alternativními řešeními jako dětské herní skupiny, hlídání dětí dobrovolníky, tzv. firemními školkami atp. a to do doby, než se podaří zvýšit kapacitu ve školkách. Snahou tohoto týmu by mělo být najít v řadách uprchlíků kvalifikovaný personál do těchto dětských herních skupin atp. 

Pracovní list 3 – na trhu práce vnikne disproporce mezi kvalifikací těch, kteří přicházejí a zároveň poptávkou po určitých profesích. Jedno ze standardních řešení by mohlo být nabízet rekvalifikační kurzy pro nově příchozí.

Zdroje:

Bydlení, trh práce, vzdělávání: Jak postupovat v integraci ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+
https://www.paqresearch.cz/post/integrace-ukrajinskych-uprchl%C3%ADku-v-cr-2022

Vypracoval:

Mgr. Jan Kubíček

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky